چه مطلب کوتاه و جامع و مختصری بود. کابرد چاپ هم قید شده بود. من دوست دارم در رشته چاپ ادامه تحصیل بدهم . امیدوارم که بتونم از مطالب مندرج در سایت شما استفاده کنم .