انواع چاپ

انواع چاپ عبارتند از ... ادامه ...

ترام به نقطه های ریزی که روی فیلم لیتوگرافی یا زینک یا سطح چاپ شده ایجاد می شوند و از تراکم یا شدت ادامه ...

گروه بندی
//Analytics Code