خرید و فروش زمین مسکونی
اقساطی ٣٠ میلیون به بالا
اصفهان
٠٩١٣٤٢٢٤٢٤٠

فروش زمین ٢ پلاکه
١٥٠ و ١٥٨ متری
صمدیه لباف - قیمت توافقی
٠٩١٣٢٠٠٩٧٧٥ ت.ت.م

فروش زمین ٨٥٠ متر
بر چهارباغ ، جهت ساخت تجاری
مشارکت یا فروش
٠٩١٣٣١٠٦٤١٥

فروش زمین
با کاربری باغ یا صنعتی ، دارای
سند مالکیت با قیمت استثنایی
٠٩١٣٣٠٧٦٠٧٧

املاک گلستان
١٨٠مترزمین ، پروانه ٣ط
٢٠٠میلیون ،آتشگاه ، خ بهشت
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨

فروش فوری
زمین مسکونی ٣٠٠ متر
٣ نبش ، خ صمدیه لباف
٠٩١٣٨٧٤٠٢٩٤

املاک احمدی
١٤٠ متر زمین با پروانه ساخت
٢ ط ، خ رباط اول ، ٢٠٠ م
٩٠٤٦ ٨٣١ ٠٩١٣

املاک ملک پور
٣٧٤ متر،٢ کله،با پروانه
١٧٠متر تجاری و ١١٨٠متر
مسکونی،با ابعاد ١٨ در ٢١
٧ سقف،١/٨٠٠ میلیارد
قابل معاوضه،بر بهارستان غربی
٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٣٠٠١٨٢

فروش زمین پلاک شمالی
٢٨٠ متر ، خ میرزا طاهر
کوچه ٣٠ ، سند ٦ دانگ
٧٩٤٣ ٤٦٦ ٠٩٣٦ ت.ت.م

زمین ١٣٠متر
خ آتشگاه - خ نبوی منش
کوچه تامین اجتماعی
٣٣٥٢٣٩٤٠

فروش زمین شمال مازندران
ویژه نوروز
زمین در ابعاد ٣٠٠ متر به بالا
داخل بافت مسکونی -دارای سند
منطقه نوشهر- سیسنگان چلندر
٠٩١٢٢٠٩١٦٩٨ رویانیان
آدرس کانال تلگرام
amlakdiplomat@

زمین کارخانه واقع در
شهرک صنعتی بزرگ
شمال اصفهان
به مساحت٣٨٧٠ متر
با دیوارکشی
و خاکریزی و شناژ سالن
و ٤٠٠ متر پایه سالن
بفروش می رسد
قیمت توافقی
یا معاوضه با منزل مسکونی
٠٩١٣٠١١٠٥٠٨
٠٩١٣١١٥٢٧٧٧

٤٠٠٠ متر
شهرضا ، خ وصال
فی : ١/٢٠٠ میلیارد
٧٧٣١ ٤١٢ ٠٩١٣ ت.ت.م

زمین بر خ زینبیه روبروی
حرم -١١٠ متر ٢ نبش ٧ متر بر
فروش یا مشارکت در ساخت
٠٩١٣٥٣٥٢٠٨٥

- ٧٥٠ متر
برآبشاردوم ، ١٨متر بر ،٥ط
ارتفاع ، مناسب سرمایه گذاری
٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

کوروش
رباط اول،استاد شهریار،١٥٠متر
جنوبی - ٤ ط پروانه ٧٠%
٣٤٠ م ، ٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

زمین ١٦٠ متر ، با پروانه
٢ طبقه ، واقع در اشکاوند
قیمت : ١٨٠ میلیون
٠٩١٣٣١١١٠٧١ ت.ت.م

املاک ملک پور
٣٧٤متر،٢کله ، با پروانه
١٧١متر تجاری و ١١٨٠
متر مسکونی ،٧سقف
١/٨٠٠میلیارد ، قابل معاوضه
بر بهارستان غربی
٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٩٣٠٥٤٢

کوروش - رباط اول
استاد شهریار ، ١٥٠ متر
جنوبی ، ٤ ط پروانه ، ٧٠%
٣٤٠ م - ٢٤٨٣ ٣٣٣ ٠٩١٣

-٦٠٠متر
چهارراه تختی،٢٠٠متر تجاری
مناسب ساخت تجاری اداری
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

٦٣٠ متری ، باغ بهادران
امکانات کامل با چشم اندازی
زیبا ، قیمت توافقی
٤٧٦٠ ١١١ ٠٩١٣

املاک گلستان
١٨٠متر زمین ، پروانه ٣ ط
٢٠٠ میلیون ، آتشگاه ، خ بهشت
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨

زمین مسکونی - ٢٦٠ متر
جنوبی - بلوار نبوی منش
متری ٨٥٠/٠٠٠ تومان
٠٩١٣١١٦٠٢٤٣ ت.ت.م

املاک مطهری
کاوه ، ٢٠٠٠متر زمین ، ٦
طبقه ارتفاع، نقدی و معاوضه
٠٩١٢٢٣٣٩٧٥٨-٣٢٣٣٨٥٩٠

خ میرداماد
١٩٠ متر ، بر خیابان
٢ نبش ، موقعیت عالی
٠٩١٣٥١١٣٧٤٨ ت.ت.م

املاک احمدی
رباط اول ، ١٤٠ متر، با پروانه
ساخت ، معاوضه با آپارتمان
٢٢٠ م - ٠٩١٣٨٣١٩٠٤٦

املاک ملک پور
٣٧٤ متر ، ٢ کله
با پروانه ١٧٠ متر تجاری
و ١١٨٠ متر مسکونی ، سند
٦ دانگ ، ١/٨٠٠ میلیارد
بر بهارستان غربی
٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٩٣٠٥٤٢

فروش زمین ٨٦ متری
جاده امیر آباد ، فاز ٣
چهاردیواری ، با کلیه امکانات
٠٩١٣٦٥٦٧٥٩٨ ت.ت.م

جاده بهارستان،٣٥٠٠مترزمین
١٤٠متربرجاده،کاربری عمومی،مجوز
چاه عمیق٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

املاک گلستان
١٨٠ متر زمین،پروانه ٣ ط
٢٠٠ میلیون،آتشگاه،خ بهشت
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨

//Analytics Code