فروش فوری منزل کلنگی
٢٠٠ متر زمین - خ ابن سینا
با موقعیت تجاری
٣٣٣٧٧١٩٦-٠٩١٣٩٦٤٢٨٦٢

منزل کلنگی
١٦٠ متر - خ حجتیه
تماس : ١٧ الی ٢٣
٠٩١٣٩٦٦٨٢٦٢ ت.ت.م

فروش فوری
منزل کلنگی واقع درمسجد لنبان
١٥٢ متر مفید با سند شش دانگ
٠٩١٣٢٢٩٨٣١٥

آپادانا٢،٢طبقه،٢نبش
٣٠٨متر(٢٦×١٢)ارتفاع٣
روی پیلوت،کوچه قائم،کوچه
آناهیتا٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

آپادانا دوم،٢ نبش،٣٠٨ متر
١طبقه،(ابعاد٢٦×١٢)ارتفاع
٣ روی پیلوت،کوچه آناهیتا
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

فروش یا معاوضه
با آپارتمان ، خانه کلنگی
بر خیابان کاشانی
٠٩١٣٦٤٠٠١١٧ ت.ت.م

منزل کلنگی٢٠٠ متر
با بر ٢٠ متر ، مناسب جهت
ساخت،٢نبش،برخ خواجه عمید
٠٩١٣١٨٦٠٤٥٧

فروش
یا معاوضه با آپارتمان
خانه کلنگی بر خیابان کاشانی
٠٩١٣٦٤٠٠١١٧ ت.ت.م

باغ غدیر ، برفلکه پردیس
٥١٠ متر،٦سقف،همکف،تجاری
(مشارکت با سازنده خوب)
٠٩١٤٠٣٤٦٧٠٢

چمران،٩٦متر،٢نبش
٢خواب،قابل سکونت،سند
٦دانگ،بامجوز٢طبقه و١٠٠%
٠٩١٣٣٠٦٩٥٤٠

خانه کلنگی
قابل سکونت ، ٥٠٠ متر
مسجد سید
٤٥٧٠ ١٠٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

کلنگی ١٨٠ متری، ٢ کله
پلاک دوم خیابان ، با پروانه
ساخت ٣ طبقه روی پیلوت
متری ٤٨٠٠ ، خ آب ٢٥٠
٠٩١٣٢٠٧٣٣٧١
ت.ت.ا.م

کلنگی،خ صمدیه،٢٥٠ متر
قابل سکونت،٥٧٠ م،فروش یا
معاوضه با آپارتمان درحدود
٢٥٠ م - ٠٩١٣٣١٨٧٩٧٦

٢٥٣ متر قدیمی
سند٦ دانگ ، شهرک قدس
منطقه ١٣، ٢ نبش
٠٩١٣٣٠٨٩١٧١

فروش منزل کلنگی
٢٥٠ متر، کوی امام
دارای ٧ اتاق
٠٩١٣١١٧٢٨٣٦

فروش منزل کلنگی
١١٠ متر - خ امام خمینی
شهید کاظمی - ١٤٠ م
٠٩١٣٨١٤٠١١٨

خ احمدآباد
نزدیک میدان ، ٣٥٠ متر
کلنگی ، قابل سکونت ، شمالی
٠٩١٩٢٢٢٥٠٣٩

منزل کلنگی٢٠٠ متر
با بر ٢٠ متر ،مناسب جهت
ساخت،٢نبش،برخ خواجه عمید
٠٩١٣١٨٦٠٤٥٧

خ علامه امینی - کوچه
طالقانی،١٢٨متر،١١٥متر
مفید،متری ٤/٥٠٠میلیون
٠٩١٣٢٦٩٥٣٣٢

٥١٠ متری ، ٢ نبش ، ٦ سقف
فلکه پردیس ، ٤٢٠ متری
هشت بهشت یا مشارکت در ساخت
٦٧٠٢ ٠٣٤ ٠٩١٤ مرادی

آپادانا٢،٢نبش،٣٠٨متر
(٢٦×١٢)ارتفاع٣ روی پیلوت
کوچه آناهیتا ، کوچه قائم
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

٢٥٣ متر قدیمی
سند٦ دانگ ، شهرک قدس
منطقه ١٣، ٢ نبش
٠٩١٣٣٠٨٩١٧١

سقف - لاهور
جنب خ بی سیم ، ١٦٧ متر
مجوز ارتفاع ٣ روی پیلوت ، ٦٣٥
میلیون - ٠٩١٦٢٤٠٤٠٤٧

منزل کلنگی٢٠٠ متر
با بر ٢٠ متر ،مناسب جهت
ساخت ،برخ خواجه عمید
٠٩١٣١٨٦٠٤٥٧

آپادانا دوم،٢ نبش،٣٠٧ متر
٢٦×١٢،ارتفاع٣،ک آناهیتا
ک قائم متری ٧/٢٠٠/٠٠٠
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

کلنگی - ٩٠ متر مفید
قابل سکونت
دروازه تهران،اول خ امام خمینی
٠٩١٣١٠٠٧٢٤٧

کلنگی ٢ طبقه ،٣٠٠متر
قابل سکونت،مناسب ساخت و
ساز،٨واحدی ،خ کاوه ، خ آزادی
٠٩١٣٣١٠٣٠٦٤ ت.ت.م

فردوسی،برعافیت،١٥٠متر
ارتفاع٣ط رو پیلوت،قابل سکونت
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

خ کاوه ، بعد از پل باهنر
١٦٥ متر با کلیه امکانات
سند ٦ دانگ ، ٤٢٠ میلیون
٧٦٠١ ٢٢٩ ٠٩١٣

-٢٠٠ متر
شیخ صدوق شمالی ، ارتفاع
٤ ط رو پیلوت ، قابل سکونت
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

//Analytics Code