چمران،٩٦متر،٢نبش
٢خواب،قابل سکونت،سند
٦دانگ،بامجوز٢طبقه و١٠٠%
٠٩١٣٣٠٦٩٥٤٠

آپادانا٢،٢طبقه،٢نبش
٣٠٨متر(٢٦×١٢)ارتفاع٣
روی پیلوت،کوچه قائم،کوچه
آناهیتا٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

خانه کلنگی
قابل سکونت ، ٥٠٠ متر
مسجد سید
٤٥٧٠ ١٠٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

فروش یا معاوضه
با آپارتمان ، خانه کلنگی
بر خیابان کاشانی
٠٩١٣٦٤٠٠١١٧ ت.ت.م

٥١٠ متری ، ٢ نبش ، ٦ سقف
فلکه پردیس ، ٤٢٠ متری
هشت بهشت یا مشارکت در ساخت
٦٧٠٢ ٠٣٤ ٠٩١٤ مرادی

کلنگی،خ صمدیه،٢٥٠ متر
قابل سکونت،٥٧٠ م،فروش یا
معاوضه با آپارتمان درحدود
٢٥٠ م - ٠٩١٣٣١٨٧٩٧٦

آپادانا٢،٢نبش،٣٠٨متر
(٢٦×١٢)ارتفاع٣ روی پیلوت
کوچه آناهیتا ، کوچه قائم
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

کلنگی ١٨٠ متری، ٢ کله
پلاک دوم خیابان ، با پروانه
ساخت ٣ طبقه روی پیلوت
متری ٤٨٠٠ ، خ آب ٢٥٠
٠٩١٣٢٠٧٣٣٧١
ت.ت.ا.م

فروش منزل کلنگی
٢٥٠ متر، کوی امام
دارای ٧ اتاق
٠٩١٣١١٧٢٨٣٦

فروش منزل کلنگی
١١٠ متر - خ امام خمینی
شهید کاظمی - ١٤٠ م
٠٩١٣٨١٤٠١١٨

٢٥٣ متر قدیمی
سند٦ دانگ ، شهرک قدس
منطقه ١٣، ٢ نبش
٠٩١٣٣٠٨٩١٧١

خ احمدآباد
نزدیک میدان ، ٣٥٠ متر
کلنگی ، قابل سکونت ، شمالی
٠٩١٩٢٢٢٥٠٣٩

منزل کلنگی٢٠٠ متر
با بر ٢٠ متر ،مناسب جهت
ساخت،٢نبش،برخ خواجه عمید
٠٩١٣١٨٦٠٤٥٧

خ کاوه ، بعد از پل باهنر
١٦٥ متر با کلیه امکانات
سند ٦ دانگ ، ٤٢٠ میلیون
٧٦٠١ ٢٢٩ ٠٩١٣

سقف - لاهور
جنب خ بی سیم ، ١٦٧ متر
مجوز ارتفاع ٣ روی پیلوت ، ٦٣٥
میلیون - ٠٩١٦٢٤٠٤٠٤٧

منزل کلنگی٢٠٠ متر
با بر ٢٠ متر ،مناسب جهت
ساخت ،برخ خواجه عمید
٠٩١٣١٨٦٠٤٥٧

-٢٠٠ متر
شیخ صدوق شمالی ، ارتفاع
٤ ط رو پیلوت ، قابل سکونت
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

فردوسی،برعافیت،١٥٠متر
ارتفاع٣ط رو پیلوت،قابل سکونت
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

٢٥٣ متر قدیمی
سند٦ دانگ ، شهرک قدس
منطقه ١٣، ٢ نبش
٠٩١٣٣٠٨٩١٧١

آپادانا دوم،٢ نبش،٣٠٧ متر
٢٦×١٢،ارتفاع٣،ک آناهیتا
ک قائم متری ٧/٢٠٠/٠٠٠
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

خ علامه امینی - کوچه
طالقانی،١٢٨متر،١١٥متر
مفید،متری ٤/٥٠٠میلیون
٠٩١٣٢٦٩٥٣٣٢

کلنگی - ٩٠ متر مفید
قابل سکونت
دروازه تهران،اول خ امام خمینی
٠٩١٣١٠٠٧٢٤٧

آپادانا دوم،دو نبش،٣٠٧ م
٢٦×١٢،ارتفاع٣ روی پیلوت
کوچه آناهیتا ، کوچه قائم
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

کلنگی ٢ طبقه ،٣٠٠متر
قابل سکونت،مناسب ساخت و
ساز،٨واحدی ،خ کاوه ، خ آزادی
٠٩١٣٣١٠٣٠٦٤ ت.ت.م

پل چمران ٩٨ متری کلنگی
١ طبقه ، قابل سکونت با پارکینگ
٢ نبش ، مجوز ٢ ط روی پیلوت
٠٩١٣٣٠٦٩٥٤٠

آپادانا دوم ،٣٠٧ م ، ٢ نبش
ارتفاع ٣ روی پیلوت ، ابعاد
٢٦×١٢ ، کوچه آناهیتا ، متری
٨ م - ٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

آپادانا ٢،دونبش،٣٠٧ متر
٢٦×١٢، ٣ روی پیلوت،ک آناهیتا
ک قائم ،فروش یا معاوضه با
آپارتمان -٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

کلنگی خیابان توحید
٢٠٥ متر ، شمالی
٢ طبقه ارتفاع
٠٩١٣٢١٤٤٠٠٦ ت.ت.م

آپادانادوم،٢نبش،٣٠٧ متر
٢٦×١٢، ارتفاع ٣روی پیلوت
کوچه آناهیتا - کوچه قائم
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

آپادانا دوم،٣٠٧ م،ارتفاع
٣ روی پیلوت،ابعاد ٢٦×١٢
دو نبش،کوچه آناهیتا،متری ٨ م
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

//Analytics Code