پاسارگاد - ٧٥ متر - ١ خوابه
ط ٣ - با پارکینگ و آسانسور
١٠ م رهن ٧٠٠ اجاره
٣٦٦٥٠٥٦١

آپارتمان شیک،دوخوابه
تمام امکانات ، ٩٠ متر
خ نشاط ، ١٠ م رهن ،٨٠٠
اجاره ٠٩٠١٧٣٩٤٩٠٥

پاسارگاد - ٧٥ متر - ١ خ
ط ٣ - پارکینگ و آسانسور
٢٢بهمن - ١٠ م رهن ٧٠٠ اجاره
٠٩١٣٥٩٤٥٩٨٨-٣٦٦٥٠٥٦١

-٢٥٠ متر
بلوار آیینه‌خانه،٣خ،مستر،حیاط
اختصاصی،شیک،٤٥م/٤/٥ م
اجاره - ٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

آپارتمان صفر -٣ خواب
امکانات کامل
خ پروین -٢٠م رهن١/٢٠٠م
اجاره - ٠٩١٣٢٦٨١١٨٥

-٢٠٠ متر
چهارباغ بالا،٣خ،ط١،صفر،جنوبی
مستر،سونا،جکوزی،٤٠م/٤/٥م
اجاره - ٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

-٢٥٥ متر
چهارباغ بالا ، ٤ خ ، مستر ، ط ٣
مناسب زوج جوان ، ٥٠ م / ٤/٥م
اجاره - ٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

-١٣٥ متر
چهارباغ بالا،٢ خ،ط ٧،آسانسور
اختصاصی،٣٠٠ متر حیاط ،٣٠ م/
٣/٥ م - ٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

- ١٦٥ متر
توحید شمالی،٣ خ،ط ٥،شیک
صفر،ویو عالی،٢٠٠ م رهن
کامل - ٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

نظر شرقی،١٣٠متر،٢خ،ط٤
تمیز،دسترسی عالی،٢٠م/٢/٣٠٠م
اجاره٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

بزرگترین کانال تلگرامی
املاک در اصفهان
EsfahanAmlaak@

شیخ بهایی،١٥٤متر،٣خ،ط٢
صفر،فول،١٥٠م رهن کامل
٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

اردیبهشت،١٨٠متر،٣خ،ط٢،شیک
فول،٣٠م/٢/٨٠٠م اجاره
٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

ملاصدرا ، ٢٠٠ متر ، ٣ خ
ط ٦ ، نوساز ، رهن کامل
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

اجاره فوری
خیابان شریعتی اول
١٦٠ متر - دو خواب
شمالی - جنوبی
سرامیک ، اپن ، MDF
٣٦٢٤٣١١١
٠٩١٣٣٠٦٣٠١٠
٠٩٣٨١٦١٠٣٢١ ت.ت.م

- ١٣٠ متر
چهارباغ بالا ، ٢ خ ، ٣٠٠ متر
ط ٧ ، حیاط و آسانسور اختصاصی
جنوبی - ٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

بیشه حبیب ، ٢٠٠ متر ، ٣ خ
تک واحد ، رهن و اجاره
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

آبشار اول ، ٢٢٠ متر ، ٣ خ
جنوبی ، ٢ مستر ، نوساز ، فول
امکانات - ٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

چهارباغ بالا،١٧٠متر،٣خ،همکف
جنوبی،٣٠٠ متر حیاط اختصاصی
٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

هفت دست شرقی،٢٠٠متر،٣ خ
٣ طرف نور،ویو زاینده رود
ط ٢ - ٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

- ١٦٥ متر
بلوار ملت،٣ خ،ط ٥،شیک،صفر
کف پارکت،هوشمند،٢٠٠ م
رهن - ٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

- ١٣٠ متر
چهارراه نظر،٢ خ،فول،تمیز
دسترسی عالی،٢٠م/٢/٣٠٠ م
اجاره - ٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

میر،١٥٠ متر،٣ خ،ط ٢،تمیز
بدون مالک،٢٠م / ٢ م اجاره
٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

- ١١٠ متر
چهارباغ بالا،٢ خ،ط ٤،استخر
سونا،جکوزی فعال،١٠م / ٢/٥ م
اجاره - ٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

رهن و اجاره آپارتمان در رنج
٥ م/٤٠٠ اجاره،قابل تبدیل
آتشگاه،خ قدس،خ بهشت،کهندژ
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨-٣٧٧٢٤٦١٧

شریعتی ، ١٢٠متر ، ٢خ
نوساز ، رهن و اجاره
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

آبشار اول ، ٢٥٠متر ، ٣ خ
٣مستر ، رهن کامل
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

املاک پازل - میدان بزرگمهر
١٢٠متر،١خ،ط١
١٠م رهن/١م اجاره
٠٩١٣٥٠٢١٠٠٠

آپارتمان ، چهارباغ بالا
١٣٠ متری ، ٣ خوابه ، با نور
عالی ، ط ٢ ، اجاره توافقی
٣٢٤٤ ١٠٣ ٠٩١٣

خاقانی -١١٠ متر
با حیاط شخصی ، ١ خواب
پارکینگ و انباری ، رهن و اجاره
٣٦٢٧٢٩٠٣-٠٣١

//Analytics Code