اجاره تجاری -اداری آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

چهارراه ابن سینا اول
خ کمال ، مغازه ١٤متری شیک با
برق و تلفن - ٣٠ میلیون رهن
کامل - ٠٩٣٩٢٣٨٤٢١٧

اجاره کامل تعمیرگاه
با٧دهنه مغازه،شاهپورجدید
مشیرالدوله،مقابل بانک ملی
٠٩١٣١١١٦٣٦٩ ت.ت.م

آب ٢٥٠، ٥٥متر اداری،ط ٣
با پارکینگ،١ خ،رهن کامل
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

-٢٥٠ متر
حاشیه پارک،بر١٤متر،موقعیت
استثنایی،مناسب برند معتبر
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

بوستان سعدی،٢٠٠متر زیر زمین
تجاری،٣متر سقف،فول کامل
٠٩٣٩٣١٣٢٠١٣ شریفی

-بلوارخیام
١٩٠متر اداری ، تک واحدی
٥ اتاق ، آدرس خور عالی
٠٩٣٩٣١٣٢٠١٣ شریفی

-١٥٠٠متر
چهارباغ عباسی،نوساز،مجموعه ٥ط
با پارکینگ،مناسب شرکتهای بزرگ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

اجاره مغازه فست فود
با کلیه وسایل و امکانات
خ فلاطوری
٠٩١٩٠٧٨٨٨٢٧

سعادت آباد،١٥٠متر،بر٩متر
با ١٢٠ متر زیرزمین تجاری
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

- مشتاق
٤٠٠ متر زیرزمین ،بر خ اصلی
مناسب مزون و مشاغل بانوان
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

مغازه ٢٤ متر،حکیم نظامی
طبقه منهای یک،مجتمع کیمیا
٣٠م رهن + ٢ م اجاره
٠٩١٣١١٨٧٤٧١ ت.ت.م

رهن و اجاره ، مغازه
٤٠ متری ، با کلیه امکانات
خانه اصفهان ، خ نوبهار
٩٤٧٤ ٣٠٦ ٠٩١٣

میر ، ٤٠٠ متر تجاری
بر١٠متر ، با زیرزمین تجاری
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

وحید،٢٠٠متر اداری،٥خ،ط٣
آدرس خور عالی،رهن و اجاره
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

-سعادت آباد
٢٦٠متر، بر١٠متر،فول امکانات
١٣٠متر زیر زمین تجاری
٠٩٣٩٣١٣٢٠١٣ شریفی

آپادانا،دفاتراداری ٥٠ و ١٠٠
متر، باپارکینگ اختصاصی و طراحی
عالی ، عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

مرداویج،٦٠متر ،بر٧متر،ارتفاع
٥متر ، مناسب برند های غذایی
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

بر بوستان،٢٥٠متر،عرض و بر
١٤متر،مناسب برندهای بزرگ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

دفتر کار اشتراکی ، نوساز
امکانات کامل ، شیخ صدوق شمالی
٥ م و ٥٥٠ اجاره
٣٦٣٣ ٠٣٧ ٠٩١٢

دفتر کار ٩٠ م ، شیک
نوساز ، شیخ صدوق شمالی
١٥ م و ١/٥ اجاره
٣٦٣٣ ٠٣٧ ٠٩١٢

٦ واحد اداری ، ٥٠ تا ٧٠
متری، ١٠ رهن، ٧٠٠ اجاره
٠٩١٣٢٠٢٥٥١٠
٠٩١٣٩١٠٢٠١٥

حمزه شمالی،٩٠٠متر اداری
٩ واحد،٢٠ اتاق،رهن و اجاره
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

توحید ، ٧٥ متر اداری ، ط ٢
٢ خ ، شیک ترین مجتمع منطقه
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

بر خیابان میر ، ١٢٠ متر ، بر
٧ متر ، مناسب برندهای بزرگ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

بر آپادانا ، ١٥٠ متر ، بر ٨ متر
مناسب برندهای بزرگ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

-١٥٠ متر
همکف ، سعادت آباد ، ١٣٠ متر
زیرزمین تجاری ، بر ١٠ متر
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

-٣٣٠ متر
حاشیه رودخانه،نوساز،عرض
١٢متر،مناسب برندهای بزرگ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

بر دقیقی ، ٧٥ متر
٢ خ ، ط ٣ ، بازسازی کامل
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

چهارباغ بالا،٢٠٠مترزیرزمین
مناسب مشاغل تمیز، موقعیت
عالی - ٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

- مرداویج
٦٠ متر ، بر٧ متر ، ارتفاع سقف
٦ متر ، مناسب هر نوع برند
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

//Analytics Code