١٣٥ متر ، ٣ خواب ، خ کاوه
نگارستان - ١١٥ م نقد ٤٣ م
اقساط ٢ ساله ، همراه با وام
بانکی - ٠٩٠٣٨١٨٥٨٣٠

آریا ملک -خرید و فروش
در شهرک کشوری
با نظارت کارشناس حقوق
٣٦٣٤٣٠٦٠-٠٩١٣٣١٦٧١٠٠

املاک گلستان،آپارتمان باسند
وپروانه،١٠٠م پیش،مابقی ٢٤
ماهه،متری١/٨٠٠م،تحویل برج٢
آتشگاه ٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨

پیش فروش آپارتمان از
١٠٥ تا ١٦٠ متر ، خیابان
فلاطوری ، با اقساط ٣٦ ماهه
٠٩١٦٢٤٠٤٠٤٧

١٣٥ متر،٣ خواب،خ کاوه
نگارستان - ٨٨ م نقد
٦٣ م اقساط ٢ساله،همراه با
وام بانکی ٠٩٠٣٨١٨٥٨٣٠

املاک گلستان-آپارتمان با سند
١٠٠م پیش ،مابقی ٢٤ماهه
متری١/٨٠٠م،تحویل برج٢
آتشگاه- ٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨

پیش فروش
واحدهای مجتمع نور،خ فلاطوری
(نقد و اقساط)
٠٩١٣٦٠١٣٧٧٠ ت.ت.م

پیش فروش آپارتمانهای
شهرک جدید ساوج با شرایط
اقساطی عالی - خ امام خمینی
خ طالقانی - ٠٩٩٠٢٨٤٠٦٥٥

پیش فروش آپارتمانهای
شهرک جدید ساوج با شرایط
اقساطی - خ امام خمینی
خ امام رضا - ٠٩٩٠٢٨٤٠٦٥٥

آپارتمان فرهنگیان
سفت کاری شده،حدود١٥٠متر
تحویل ٩٧ - قیمت ١٤٠م
٠٩١٣٣١٠٧٩٥٤

املاک گلستان-آپارتمان با
سند،١٠٠م پیش ،مابقی ٢٤ ماهه
متری١/٨٠٠ م،تحویل برج ٢
آتشگاه - ٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨

٥ واحدی در فاز یک گلدیس
شاهین شهر - تحویل تیر٩٦
(تماس مشاوره املاک ممنوع)
٠٩١٣١٢٨٩٧٩٩ ت.ت.م

آریا ملک -خرید و فروش
در شهرک کشوری
با نظارت کارشناس حقوق
٣٦٣٤٣٠٦٠-٠٩١٣٣١٦٧١٠٠

١٣٥ متر،٣ خواب،خ کاوه
نگارستان - ٩٤ م نقد
٦٣ م اقساط ٢ ساله،همراه با
وام بانکی ٠٩٠٣٨١٨٥٨٣٠

پیش فروش واحدهای ٧٠
و ١١٠ متری ، تحویل ٨ ماهه
خ همدانیان ، جنب پارک
٠٩٣٣٧١٦٨٤٩٣

پیش فروش
واحدهای مجتمع نور
واقع درخیابان فلاطوری
با قیمت ویژه و
شرایط استثنایی
ساعت تماس:٢١-٩
٠٩١٣٩٥٨٤١٠٣
٣٥٦٨٦٢٦٠ ت.ت.ا.م

آریا ملک -خرید و فروش
در شهرک کشوری
با نظارت کارشناس حقوق
٣٦٣٤٣٠٦٠-٠٩١٣٣١٦٧١٠٠

١٣٥ متر،٣ خواب،خ کاوه
نگارستان - ١٠٢ م نقد
٦٣ م اقساط ٢ساله،همراه با
وام بانکی ٠٩٠٣٨١٨٥٨٣٠

١٣٥ متر،٣ خواب،خ کاوه
نگارستان - ١٠٢ م نقد
٦٣ م اقساط ٢ ساله،همراه با
وام بانکی ٠٩٠٣٨١٨٥٨٣٠

١٣٥ متر،٣ خواب،خ کاوه
نگارستان - ٨٩ م نقد
٦٣ م اقساط ٢ ساله،همراه با
وام بانکی ٠٩٠٣٨١٨٥٨٣٠

١٣٥ متر،٣ خواب،خ کاوه
نگارستان - ٩٨ م نقد
٦٣ م اقساط ٢ ساله،همراه با
وام بانکی ٠٩٠٣٨١٨٥٨٣٠

٥ واحدی در فاز یک گلدیس
شاهین شهر - تحویل تیر٩٦
(تماس مشاوره املاک ممنوع)
٠٩١٣١٢٨٩٧٩٩ ت.ت.م

آریا ملک -خرید و فروش
در شهرک کشوری
با نظارت کارشناس حقوق
٣٦٣٤٣٠٦٠-٠٩١٣٣١٦٧١٠٠

١٣٥متر،٣خواب،خ کاوه
نگارستان،١٠٥ م نقد
٥٠م اقساط ٢ساله،همراه با
وام بانکی٠٩٠٣٨١٨٥٨٣٠

پیش فروش
واحدهای مجتمع نور
واقع درخیابان فلاطوری
باقیمت ویژه و
شرایط استثنایی
٠٩١٣٩٥٨٤١٠٣
٣٥٦٨٦٢٦٠
ت.ت.ا.م

آریا ملک - خرید و فروش
در شهرک کشوری
با نظارت کارشناس حقوق
٣٦٣٤٣٠٦٠-٠٩١٣٣١٦٧١٠٠

فروش آپارتمان های آماده
و در حال ساخت ، سند دار با
با پیش پرداخت حداقل٦٠م
٠٩١٣٥٩٤٢٣٣٤-٣٦٦٥١٠٦٦

پیش فروش
واحدهای مجتمع نور
واقع در : خیابان فلاطوری
با قیمت ویژه
و شرایط استثنایی
٠٩١٣٩٥٨٤١٠٣
٣٥٦٨٦٢٦٠
برخورد با ت.ت

پاسارگاد
باغ دریاچه ، ١٦٥ متر ،٣خوابه
آسانسور ، ١ میلیارد
٣٧٨٦٠٣٣٠

فروش امتیاز آپارتمان فاز ٧
شهید کشوری،٢٤ م واریزی+
٣٧م قیمت امتیاز،مجموع ٦١م
٠٩٣٠١٥٤٧٣٥٠

//Analytics Code