املاک حیدری - مشارکت
در ساخت با پیشنهاد عادلانه
و بهترین متریال
٠٩١٣٢١١٩٩٥٦

مشارکت در ساخت
زمین ازشما
ساخت و پروانه از ما
مناطق ٤ - ٥ -٦
٠٩١٣٠٠٠٠٥٥٣زمانی

زمین از ما ساخت از شما
سمیرم ، زمین تجاری ١٢٦ متر
بر خ شورا با پروانه
٢١٣ ٠٢١٦ ٠٩١٣

آریا قصر سپاهان
- دارای رتبه انبوه سازی
- مشارکت در ساخت پلاکهای
٢٥٠ متر به بالا
- سرمایه گذاری و پیش خرید
- سفتکاری و نازک کاری با اقساط
(با نمونه کار فراوان در اصفهان)
٠٩١٣٦٠٩٧٢٠٧

آریا قصر سپاهان
دارای رتبه انبوه سازی
مشارکت در ساخت پلاکهای
٢٥٠متر به بالا
سرمایه گذاری و پیش خرید
سفت کاری و نازک کاری با اقساط
(با نمونه کار فراوان در اصفهان)
٠٩١٣٦٠٩٧٢٠٧

مشارکت در ساخت ، ٥١٠
متری ، ٢ نبش ، ٦ سقف ، فلکه
پردیس ، ٤٢٠ متری هشت بهشت
٦٧٠٢ ٠٣٤ ٠٩١٤ مرادی

مشارکت در ساخت
زمین ازشما
پروانه و ساخت از ما
٠٩١٣٠٠٠٠٥٥٣
زمانی

زمین از ما ساخت از شما
سمیرم ، زمین مسکونی
٢٠٧ متر ، با پروانه
٢١٣ ٠٢١٦ ٠٩١٣

آریا قصر سپاهان
- دارای رتبه انبوه سازی
- مشارکت در ساخت پلاکهای
٢٥٠ متر به بالا
- سرمایه گذاری و پیش خرید
- سفتکاری و نازک کاری با اقساط
(با نمونه کار فراوان در اصفهان)
٠٩١٣٦٠٩٧٢٠٧

آریا قصر سپاهان
- مشارکت در ساخت
- سرمایه گذاری و پیش خرید
ملک شما در مقابل ساخت و ساز
با حداقل زمان و نازلترین قیمت
(با نمونه کار فراوان در اصفهان)
٠٩١٣٦٠٩٧٢٠٧

شرکت تعاونی راهیان مسکن سبز سپاهان
مجری و مشاور در پروژه های ساختمانی
تهیه نقشه و مشارکت در ساخت
طراحی ، نظارت و اجرای دکوراسیون و نما
سرمایه پذیری با سود علی الحساب ٢٥%
پیش فروش در محدوده فلاطوری
٣١ - ٣٥٦٨٦٦٣٠ ت ت اکیدام

زمین از شما ساخت از ما
با بهترین کیفیت مصالح اجرایی
و تضمینی در نقاط خوب شهر
٠٩١٣٣٢٠٣٥٠٢ شفیعی

زمین از شما
ساخت از ما
٠٩٣٧٨٤٢٩٠٨٦

آریا قصر سپاهان
- مشارکت در ساخت
- سرمایه گذاری و پیش خرید
ملک شما در مقابل ساخت و ساز
با حداقل زمان و نازلترین قیمت
(با نمونه کار فراوان در اصفهان)
٠٩١٣٦٠٩٧٢٠٧

آریا قصر سپاهان
- مشارکت در ساخت
- سرمایه گذاری و پیش خرید
ملک شما در مقابل ساخت و ساز
با حداقل زمان و نازلترین قیمت
(با نمونه کار فراوان در اصفهان)
٠٩١٣٦٠٩٧٢٠٧

آریا قصر سپاهان
- دارای رتبه انبوه سازی
- مشارکت در ساخت
- سرمایه گذاری و پیش خرید
- اخذ بیشترین تراکم ممکن
- سفتکاری و نازک کاری با اقساط
(با نمونه کار فراوان در اصفهان)
٠٩١٣٦٠٩٧٢٠٧

شرکت تعاونی راهیان مسکن سبز سپاهان
مجری و مشاور در پروژه های ساختمانی
تهیه نقشه و مشارکت در ساخت
طراحی، نظارت و اجرای دکوراسیون و نما
سرمایه پذیری با سود علی الحساب ٢٥%
پیش فروش در محدوده فلاطوری ت ت اکیدا م
٣١ - ٣٥٦٨٦٦٣٠ - ٠٩١٣٢٠٥٦٣٧٢

آرمان سرا
مشارکت در ساخت ، در کمترین
زمان ، با بهترین کیفیت
٠٩١٣١١٨٩٨٨٨

مشارکت در ساخت
زمین از شما ساخت از ما
٣٢٣٥٢٣٢٩
ت.ت.م

آرمان سرا
مشارکت در ساخت ، در کمترین
زمان ، با بهترین کیفیت
٠٩١٣١١٨٩٨٨٨

معاوضه و مشارکت
در ساخت با اسکان رایگان
تا پایان ساخت و نمونه کار
فراوان - ٠٩١٣٣١٥١٦٨٩

معاوضه و مشارکت
در ساخت با اسکان رایگان
تا پایان ساخت و نمونه کار
فراوان - ٠٩١٣٣١٥١٦٨٩

مشاور خصوصی املاک
تخصص ما معاوضه و مشارکت
املاک کلنگی و نوساز شما
٠٩١٣٧٥٠٢٦٦٥

آریا قصر سپاهان
- مشارکت در ساخت
- سرمایه گذاری و پیش خرید
ملک شما در مقابل ساخت و ساز
با حداقل زمان و نازلترین قیمت
(با نمونه کار فراوان در اصفهان)
٠٩١٣٦٠٩٧٢٠٧

آریا قصر سپاهان
- مشارکت در ساخت
- سرمایه گذاری و پیش خرید
ملک شما در مقابل ساخت و ساز
با حداقل زمان و نازلترین قیمت
(با نمونه کار فراوان در اصفهان)
٠٩١٣٦٠٩٧٢٠٧

آریا قصر سپاهان
- مشارکت در ساخت
- سرمایه گذاری و پیش خرید
ملک شما در مقابل ساخت و ساز
با حداقل زمان و نازلترین قیمت
(با نمونه کار فراوان در اصفهان)
٠٩١٣٦٠٩٧٢٠٧

مشارکت در ساخت
فقط در شاهین شهر
زمین یا ملک کلنگی
با پروانه ساخت از شما
ساخت از ما
٠٩١٣٨٠٧١٧٣١

زمین از شما ساخت از ما
زمین های ٣٠٠ الی ٥٠٠ متری
با کد ٣ الی ٥ طبقه
٠٩١٣٤٠٣٠٧٩٩

شریک جهت ساخت
یک باب مجتمع ٤ واحدی
محدوده شهرک نگین ملک شهر
٠٩١٣٢٢٦٩٠٥٢

زمین یا کلنگی از شما
ساخت و مشارکت از ما
شرکت مسکن پرستاران پایتخت
٠٩١٣٦٨٥٤٥٧١-٣٤٤٢٤٦٣٢

//Analytics Code