پول نیاز دارید ؟!
کالای شما را با بالاترین قیمت
نقد و منصفانه خریداریم
٠٩١٤٠٤٣١٣٥٥

بهترین خریدار نقدی
لوازم خانگی،موادغذایی،لپ تاپ
ابزار، لاستیک، موبایل و ...
٠٩١٣٨٠٠٠٨٩١

پرداخت فوری سرمایه
باسندملک مسکونی شهراصفهان
به طرحهای درآمدزا اقتصادی
٠٩١٣٤٣٦٥٤٧٤ ت.ت.م

پول میخواهید؟
منصف ترین خریدارنقدی
انواع موادغذایی
٠٩١٣٥٦١٥٢٠٠ ت.ت.م

پول می خواهی، چرا نزول؟
خریدار انواع کالاهای اقساطی
٠٩١٦٢٩٨٣٧٤٠
٤٢-٠٩١٦٢٩٨٣٧٤١

راهنما و حلال مشکلات
مالی شما !! خریدار اجناس
اقساطی ، با بهترین قیمت
٠٩١٣٦٣٠٣٠٧٣-٣٢٧٥٨٥٤٧

اگر پول نقد می خواهید
انواع کالاهای اقساطی و
غیراقساطی شما را فورا خریداریم
مشاوره و حمل رایگان
لوازم خانگی و دیجیتال
لاستیک ، پکیج ، مواد غذایی
و غلات ، خوراک دام و...
٠٩١٠٠٦٦٦٦٩٣
٠٩١٣٠٦٦٦٦٩٣

بالاترین خریدار نقدی
لوازم خانگی ، لپ تاپ ، موبایل
لاستیک ، پکیج ، ابزار ، سیم
٣٦٢٦٤٨٥٨-٠٩١٣٣١١١٥٩٥

پرداخت سرمایه
تا ٢٠ میلیون با چک معتبر
٢٠ میلیون به بالا با ضمانت ملک
مسکونی -٠٩١٦٢٩٢١٤٩٣

پول می خواهی چرا نزول؟
خریدار نقدی انواع کالاهای
اقساطی و غیراقساطی
٠٩١٦٢٣٣١٣٩٠

راهنما و حلال مشکلات
مالی شما !! خریدار اجناس
اقساطی ، با بهترین قیمت
٠٩١٣٦٣٠٣٠٧٣-٣٢٧٥٨٥٤٨

پول نقدی می خواهید ؟؟
با بهترین خریدار کالاهای خود
تماس بگیرید ، لوازم خانگی
پکیج - ٠٩١٣٨٠٨٠٠٥٤

وام
٥١٢٩ ٣١١ ٠٩١٣
ادیبی

راهنما و حلال مشکلات
مالی شما !! خریدار اجناس
اقساطی ، با بهترین قیمت
٠٩١٣٦٣٠٣٠٧٣-٣٢٧٥٨٥٤٧

پول نقدی می خواهید ؟؟
با بهترین خریدار کالاهای خود
تماس بگیرید ، لوازم خانگی
پکیج - ٠٩١٣٨٠٨٠٠٥٤

پول می خواهی چرا نزول؟
خریدار نقدی انواع کالاهای
اقساطی و غیراقساطی
٠٩١٦٢٣٣١٣٩٠

مشاوره جهت پرداخت وام
در سریع ترین زمان ٥٠ م
به بالا فقط با سند ملکی
٣٢٦٧٣١٤١-٠٩٣٣٧٩٤٣٨٣٣

اخذ مشاوره تسهیلات
بانکی - از ١٠٠ میلیون
به بالا
٠٩١٣٧٣٧٧١٦٠

مشاوره جهت پرداخت وام
در سریع ترین زمان ٥٠م به
بالا - فقط با سند ملکی
٣٢٦٧٣١٤١-٠٩٣٣٧٩٤٣٨٣٣

نیازمند ضامن کارمند
دارای کسر اقساط
٠٩٩٠١١٣٨٨٥٢
٠٩٠٣٨٦١٣٠٧٩ ت.ت.م

ارائه وام
١٠ میلیونی
٠٩١٣٩٠٧٣٦٤٩
٠٩١٦٢٦٤١٩٢١ ت.ت.م

مشاوره اخذ وام
١٠ میلیون به بالا
١٤ ٥٤ ٠٢٤ ٠٩١٣

پول نقد می خواهید ؟؟
با بهترین خریدار کالاهای خود
تماس بگیرید،لوازم خانگی-پکیج
٠٩١٣٨٠٨٠٠٥٤

اگر پول نیاز دارید
خریدارانواع :
لوازم خانگی،صنعتی،موادغذایی
لپ تاپ،موبایل و غیره ...
به بالاترین قیمت
٠٩٣٧٤٢١١٠٢٧
ت.ت.ا.م

پول نقد می خواهید ؟؟
با خریدار درجه یک کالاهای خود
تماس بگیرید ، لوازم خانگی
پکیج - ٠٩١٣٨٠٨٠٠٥٤

بهترین خریدار نقدی
لوازم خانگی، موادغذایی، لپ تاپ
ابزار، لاستیک، موبایل و ...
٠٩٣٥٤٢٥٧١٠٧

عالی ترین قیمت را
از ما بگیرید
خریدار نقدی لوازم خانگی
ساختمانی و تاسیساتی ، لپ تاپ
موبایل ، فرش ، لاستیک
مواد غذایی و ...
تامین جهیزیه و کالا نقد و اقساط
٠٩١٠٠٦٦٦٦٩٣
٠٩١٣٠٦٦٦٦٩٣

وام وام
فقط سند مسکونی
٣٢٦٦٧٧٢٣
٠٩٣٠٥٤٠٠٢٩٤

خریدار نقدی انواع کالا
لوازم خانگی،لاستیک،لپ تاپ
ابزار و ...(فقط آک)
٠٩١٣٠٠٠٨٣٩٣-٣٣٣٨٩٠٠١

پول نقد می خواهید ؟؟
با بهترین خریدار کالاهای خود
تماس بگیرید،لوازم خانگی-پکیج
٠٩١٣٨٠٨٠٠٥٤

//Analytics Code