تخریب و سوراخکاری آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

تخریب و خاکبرداری خرید
انواع ضایعات و آهن آلات
با بیمه همسایگان
٠٩١٣٧٣٨٤٤٠٢ دهقان

خاکبرداری رضا پور
گودبرداری،اجرای سازه های
نگهبان،خرید و فروش آهن آلات
دست دوم - ٠٩١٣٩١١٩١٠٤

تخریب و خاکبرداری
خرید ضایعات
و آهن آلات
٤٤٠٢ ٧٣٨ ٠٩١٣

تخریب
و خاکبرداری ساختمان
٠٩١٣٨٧٤٢٧٦٠
ت.ت.م

کرایه کمپرسور دیزلی
تخریب بتون ، سنگ
حفاری
٠٩١٣٣١٠٠٢٣٦

شرکت سازه سازان
تخریب و خاکبرداری
خرید انواع ضایعات و آهن آلات
٠٩١٣٧٣٨٤٤٠٢ دهقان

تخریب و خاکبرداری
ساختمان پاسارگاد
٠٩١٣٨٧٤٢٧٦٠ امینی
ت.ت.م

تخریب
سوراخکاری و کاشت میلگرد
کمترین زمان ، با قیمت مناسب
٠٩١٣٢٢٢٤٠٠٣

شرکت سازه سازان
تخریب و خاکبرداری با بیمه
همسایگان ، خرید ضایعات
٠٩١٣٧٣٨٤٤٠٢

شرکت سازه سازان - تخریب
و خاکبرداری ، خرید ضایعات
با بیمه همسایگان - ت.ت.م
دهقان ٠٩١٣٧٣٨٤٤٠٢

اجاره هیلتی یا تخریب کاری
تغییر و تعمیر ساختمان های
فرسوده - ٨٨ ٤٧ ٨١٩ ٠٩١٣
٧١ ٥٤ ٢١٤ ٠٩١٣

تخریب عرشیا
گودبرداری ، اجرای سازه های
نگهبان ، خرید و فروش آهن آلات
٠٩١٣١٦٤٢٤٦٠

تخریب و خاکبرداری
ساختمانهای بتنی و آهنی با بیمه
مجاور، تخریب و تراشیدن کار
با هیلتی - ٠٩١٣٣١٣٧٨٥٦

تخریب ، خاکبرداری
ساختمان های بتنی و اسکلت
آهن ، کارشناسی و مشاوره
رایگان - ٧٠٠٦ ٢٠٦ ٠٩١٣

تخریب حسن پور
گودبرداری،اجرای سازه های
نگهبان ،خرید و فروش آهن آلات
٠٩١٣٢٨٨٣٠٥٨

تخریب عرشیا ، گودبرداری
اجرای سازه های نگهبان
خرید و فروش آهن آلات
٠٩١٣١٦٤٢٤٦٠

انواع تخریب و برش بتون
مغزه گیری ، کاشت میلگرد
فورجینگ ، کوپلینگ FRP
٤٨ ٨٣ ١٠٩ ٠٩١٣

اجاره دستگاه تخریب
١١ کیلویی روزی ٣٥٠٠٠ ت
١٧ کیلویی روزی ٤٥٠٠٠ ت
٠٩٣٦٤٣٨٨١١٠

تخریب و خاکبرداری
ساختمانهای بتنی و آهنی ، خرید
ضایعات : تخریب و تراشیدن کار
با هیلتی ٠٩١٣٣١٣٧٨٥٦

لوله کشی ، سوراخ کاری
کاشت میلگرد ، تخریب بتون و
ساختمان - ٠٩١٣٠٠٠٠٧٩٥
٠٩١٣٢٠٣٥٣٤٧

تخریب عرشیا
گود برداری ، اجرای سازه های
نگهبان ، خرید و فروش
آهن آلات - ٠٩١٣١٦٤٢٤٦٠

انواع تخریب و برش بتون
مغزه گیری ، کاشت میلگرد
فورجینگ ، کوپلینگ FRP
٤٨ ٨٣ ١٠٩ ٠٩١٣

تخریب و خاکبرداری
خرید آهن آلات و ضایعات
و آلومینیوم
٣٤٣٦٦٣٤٣-٠٩١٣٢١٣٩٧٠٨

تخریب ، خاکبرداری
سوراخکاری
٠٩٠١٥٤٥٦٣٦٣
جلفا

خاکبرداری - تخریب
ساختمان تا ٥٠% تخفیف ، خرید
آهن آلات و غیره - ت.ت.ا.م
قاسمی ٠٩١٣٩٦٠٦١٧١

تخریب ساختمان
و خاکبرداری با بیل مکانیکی
و کارگر - با نیم قرن سابقه
٠٩١٣١١١٦٩٣٧

تخریب و خاکبرداری
خرید ضایعات آهن
سفت کاری - نازک کاری
٠٩١٣٠٩٥٣٨٧٣

خاکبرداری - تخریب
ساختمان تا ٥٠% تخفیف ، خرید
آهن آلات و غیره - ت.ت.م
قاسمی ٠٩١٣٥٩٤٧٥٠٠

تخریب و خاکبرداری
ساختمان های بتنی و آهنی -خرید
ضایعات-تخریب و تراشیدن کار
باهیلتی ٠٩١٣٣١٣٧٨٥٦

تخریب ساختمان
خرید ضایعات آهن
٠٩١٣١١٩٩٤٥٩

//Analytics Code