روغنی ، پلاستیک ، مولتی
کالر ، اکرولیک ، کنیتکس
بلکا - با مناسبترین قیمت
٠٩١٣٩٠٠٥١٣٩

نقاشی عدالت
اجرا کننده : رنگ مولتی روغنی
پلاستیک ، سلولزی
٠٤٨٣ ٣٠٦ ٠٩١٣ مقدم

شرکت ولیعصر
مولتی کالر٤٠٠٠،روغنی٤٠٠٠
پلاستیک ١٥٠٠ ، سیلرکیلر
٠٩١٣٣١٩١٥٤٢

شرکت پدیده
مولتی کالر ٤٠٠٠ ، روغنی
٤٠٠٠ ، پلاستیک ١٥٠٠
٠٩١٣٣٢٩٩٥٢٢

نقاشی عدالت
اجراکننده رنگ مولتی روغنی
پلاستیک - سلولزی
٠٩١٣٣٠٦٠٤٨٣ مقدم

نقاشی ساختمان
رنگ روغن ، پلاستیک
اکریلیک ، بتونه ، کناف
کاغذ دیواری و ماستیک
بازدید رایگان محل
با بهترین کیفیت و
کمترین قیمت
٠٩١٣٧١١٢٥٩٦ ت.ت.ا.م

شرکت رنگین
مولتی کالر ٣٩٠٠ - روغنی ٣٩٠٠
پلاستیک ١٥٠٠ - سیلرکیلر
٠٩١٣١٨٦٨٠٥٣ ت.ت.م

روغنی - پلاستیک
مولتی کالر-عضو اتحادیه نقاشان
ضمانت نامه کیفیت ١٠ ساله
٠٩١٣١١٨٦٣٩٩-٣٢٢٧٤١٢٣

نقاشی ساختمان
دفتر : ٣٤٢٥٤٥٢٥
٠٩٣٦٤٠٤٤٩٣٢
ت.ت.م

شرکت رنگین کمان
روغنی ٣٨٠٠ - پلاستیک ١٣٠٠
مولتی کالر ٣٨٠٠ - اکرولیک
٤٥٠٠ ، ٠٩١٣١١٣٩٤٥٠

شرکت پدیده
مولتی کالر ٤٠٠٠ - روغنی
٤٠٠٠ - پلاستیک ١٥٠٠
٠٩١٣٣٢٩٩٥٢٢

رامانا
جایگزین گچ و رنگ
قابل شستشو
ضمانت ١٠ ساله
الیافی ٤٠٠٠ - ٥٠٠٠
سنگی ٥٥٠٠ - ٦٥٠٠
نقد و اقساط
٠٩١٣٠١٥٧٨٨٣

نقاشی ساختمان رفیعی
کیفیت عالی،نازلترین قیمت
٠٩١٧١٨١١٨٨٤
٠٩١٦٢٣٧٧٧١٧

نقاشی عدالت
اجرا کننده رنگ مولتی روغنی
پلاستیک ، سلولزی
٠٤٨٣ ٣٠٦ ٠٩١٣ مقدم

شرکت رنگین
مولتی ٤٠٠٠ - روغنی ٤٠٠٠
پلاستیک ١٥٠٠ - سیلر کیلر
٠٩١٣١٨٦٨٠٥٣-٣٢٦١٣٤٥٨

انواع رنگهای اکرولیک
بدون بو - چرمی ، روغنی
پلاستیک ، پتینه و هیلتی کاری
٠٩١٣١٦٩٥٩٤٣

نقاشی عدالت
اجراکننده: رنگ مولتی روغنی
پلاستیک - سلولزی
٠٩١٣٣٠٦٠٤٨٣ مقدم

نقاشی عدالت
اجرا کننده رنگ مولتی
روغنی ، پلاستیک ، سلولزی
٠٩١٣٣٠٦٠٤٨٣ مقدم

شرکت پدیده
مولتی کالر ٤٠٠٠ - روغنی
٤٠٠٠ - پلاستیک ١٥٠٠
٠٩١٣٣٢٩٩٥٢٢

بلیکا - سویتکس
جایگزین سفیدکاری و رنگ
شیک،ارزان،سریع،١٠٠%قابل
شستشو - ٠٩١٣٨١٧٠٨٠٠

روغنی ، پلاستیک ، مولتی
کالر ، اکرولیک ، کنیتکس
بلکا - با مناسبترین قیمت
٠٩١٣٩٠٠٥١٣٩

نقاشی عدالت
اجرا کننده رنگ مولتی روغنی
پلاستیک، سلولزی
٠٩١٣٣٠٦٠٤٨٣ مقدم

شرکت ولیعصر
مولتی ٤٠٠٠ ، روغنی٤٠٠٠
پلاستیک ١٥٠٠، سیلر کیلر
٠٩١٣٣١٩١٥٤٢

نقاشی عدالت
اجرا کننده رنگ مولتی روغنی
پلاستیک ، سلولزی
٠٩١٣٣٠٦٠٤٨٣ مقدم

نقاشی ساختمان
عضو اتحادیه - ضمانت نامه
کیفیت - ٠٩١٣١١٨٦٣٩٩
٣٢٢٧٤١٢٣ موسوی

نقاشی عدالت
روغن ٨٥٠٠ ، مولتی ٨٥٠٠
پلاستیک ٤٥٠٠ ، سلولزی ٦٥٠٠
٠٤٨٣ ٣٠٦ ٠٩١٣ مقدم

نقاشی عدالت
روغن ٨٥٠٠ ، مولتی ٨٥٠٠
پلاستیک ٤٥٠٠ ، سلولزی ٦٥٠٠
٤٨٣ ٣٠٦٠ ٠٩١٣ مقدم

نقاشی عدالت
اجرا کننده رنگ مولتی روغنی
پلاستیک، سلولزی
٠٩١٣٣٠٦٠٤٨٣

نقاشی ساختمان قائم
ارائه رنگهای قدیمی و جدید
با٣٠ سال تجربه و قیمت مناسب
٠٩١٣٨٠٥٠٠٦٢-٣٥٧٢٣٦٩٤

شرکت پدیده
مولتی کالر ٤٠٠٠
روغنی ٤٠٠٠- پلاستیک ١٥٠٠
٠٩١٣٣٢٩٩٥٢٢

//Analytics Code