روغنی ، پلاستیک ، مولتی
کالر ، اکرولیک ، کنیتکس
بلکا - با مناسبترین قیمت
٠٩١٣٩٠٠٥١٣٩

شرکت ولیعصر
مولتی کالر ٣/٧٠٠،روغنی ٣/٧٠٠
پلاستیک ١/٣٠٠ ، سیلر کیلر
٠٩١٣٣١٩١٥٤٢

شرکت پدیده
مولتی کالر ٤٠٠٠
روغنی ٤٠٠٠ ، پلاستیک ١٥٠٠
٩٥٢٢ ٣٢٩ ٠٩١٣

شرکت مهدی
روغنی ٣٨٠٠ - پلاستیک ١٣٠٠
مولتی کالر ٣٨٠٠-اکرولیک ٤٥٠٠
٠٩١٣١١٣٩٤٥٠ت.ت.م

بلکا، سویتکس جایگزین
سفیدکاری و رنگ
شیک ، ارزان ، سریع
٠٩١٣١٦٨٩٠٤٢

بلکا
جایگزین گچ و رنگ
نقد و اقساط با ضمانت
٨٢٦٠ ٧٠٩ ٠٩١٣

رنگهای ساختمانی
اکرولیک،بدون بو،چرمی،پتینه
تخریب ساختمان در اسرع وقت
٠٩١٣١٦٩٥٩٤٣

نقاشی ساختمان
سانمارکو، گل یخ(تحویل فوری)
٠٩١٣٨١٩٩٧٧٦
٠٩١٣٨٩٩٠٩٢٩

رامانا
جایگزین گچ و رنگ
قابل شستشو
ضمانت ١٠ ساله
الیافی ٤٠٠٠ - ٥٠٠٠
سنگی ٥٥٠٠ - ٦٥٠٠
نقد و اقساط
٠٩١٣٠١٥٧٨٨٣

میکانو - ابریشم
جایگزین هایی مناسب برای گچ
رنگ - کاغذ دیواری - نقد و اقساط
٠٩١٣٤٧١١٥١٢ ت.ت.م

نقاشی ساختمان
دفتر : ٣٤٢٥٤٥٢٥
٠٩٣٦٤٠٤٤٩٣٢
ت.ت.م

نقاشی ساختمان
با بهترین مصالح دراسرع وقت
و نازلترین قیمت
٩٠٥٤ ١٦٨ ٠٩١٣

شرکت پدیده
مولتی کالر ٤٠٠٠ ، روغنی
٤٠٠٠ ، پلاستیک١٥٠٠
٠٩١٣٣٢٩٩٥٢٢

نقاش ساختمان با مناسب ترین
قیمت و بهترین کیفیت و تعمیرات
ساختمان ٠٩١٣٨١١٦٤٥٩
ت.ت.م

شرکت رنگین
مولتی کالر ٣٨٠٠ - روغنی ٣٨٠٠
پلاستیک ١٤٠٠ - سیلرکیلر
٠٩١٣١٨٦٨٠٥٣ ت.ت.م

شرکت رنگ آمیزان
مولتی ٣٧٠٠ روغنی ٣٧٠٠
پلاستیک ١٣٠٠ و غیره
٠٩١٣٦٤٧٣٠٠٢ ت.ت.م

شرکت ولیعصر
مولتی کالر٣٧٠٠،روغنی٣٧٠٠
پلاستیک ١٣٠٠ ، سیلر کیلر
٠٩١٣٣١٩١٥٤٢

میکانو - ابریشم
جایگزین هایی مناسب برای گچ
رنگ - کاغذ دیواری - نقد و
اقساط - ٠٩١٣٤٧١١٥١٢

توجه توجه
نقاشی ساختمان ، کیفیت عالی
(نقد و اقساط) ت.ت.م
٠٩١٣٩٧٨٦٠٩٦ امانی

نقاشی عدالت
رنگ روغنی ٨٥٠٠
پلاستیک ٤٥٠٠ ، مولتی ٨٠٠٠
٠٤٨٣ ٣٠٦ ٠٩١٣ مقدم

نقاشی ساختمان
نقد و اقساط
تحویل فوری
٢٠١٩ ٤٤٤ ٠٩١٠

نقد اقساط
اجرای پوشش های معدنی
مخصوص نمای داخلی - بیرونی و
دستگاه پله - ٠٩١٣٤٧١١٥١٢

نقاشی اسپادانا
قیمت ارزان در اسرع وقت
با تخفیف ویژه نوروز
٠٩١٣٢٢٧٢٠٥٩

شرکت رنگ آمیزان
مولتی ٣٨٠٠ ،روغنی ٣٨٠٠
پلاستیک ١٤٠٠ و غیره
٠٩١٣٦٤٧٣٠٠٢ ت.ت.م

شرکت رنگین
مولتی کالر ٣٩٠٠ - روغنی ٣٩٠٠
پلاستیک ١٥٠٠ - سیلرکیلر
٠٩١٣١٨٦٨٠٥٣ ت.ت.م

شرکت ولیعصر
مولتی کالر٤٠٠٠،روغنی٤٠٠٠
پلاستیک ١٥٠٠ ، سیلرکیلر
٠٩١٣٣١٩١٥٤٢

روغنی - پلاستیک
مولتی کالر-عضو اتحادیه نقاشان
ضمانت نامه کیفیت ١٠ ساله
٠٩١٣١١٨٦٣٩٩-٣٢٢٧٤١٢٣

نقاشی عدالت
اجرا کننده : رنگ مولتی
روغنی ، پلاستیک ، سلولزی
٠٤٨٣ ٣٠٦ ٠٩١٣ مقدم

شرکت پدیده
مولتی کالر ٤٠٠٠ ، روغنی
٤٠٠٠ - پلاستیک ١٥٠٠
٠٩١٣٣٢٩٩٥٢٢

نقاشی عدالت
اجراکننده رنگ مولتی
روغنی ، پلاستیک ، سلولزی
٠٩١٣٣٠٦٠٤٨٣

//Analytics Code