داربست فلزی نوین ارتفاع
نصب سریع
با قیمت عالی
٥٥٩٣ ١٦٥ ٠٩١٣

خرید و فروش و اجرا
قالب فلزی بتن ، جک سقفی
و لوازم داربست
١٧ ٨٠ ٢١٧ ٠٩١٣ (رئیسی)

قالب فلزی - جک سقفی
لوله نو و دست دوم - ت.ت.م
www.ghalebsazeh.ir
قادری ٠٩١٣٢٠١٢٩٩٧

قالب فلزی - جک سقفی
لوله نو و دست دوم - ت.ت.م
www.ghalebsazeh.ir
قادری ٠٩١٣٢٠١٢٩٩٧

قالب فلزی - جک سقفی
لوله نو و دست دوم - ت.ت.م
www.ghalebsazeh.ir
قادری ٠٩١٣٢٠١٢٩٩٧

خرید و فروش قالب بتن
جک سقفی و لوازم داربست
GHALEBALIKHANI.COM
علی خانی ٠٩١٣١١٧٧٠٧٨

قالب فلزی -جک سقفی
لوله نو و دست دوم- ت.ت.م
www.ghalebsazeh.ir
قادری٠٩١٣٢٠١٢٩٩٧

خرید و فروش قالب بتن
جک سقفی و لوازم داربست
GHALEBALIKHANI.COM
علی خانی ٠٩١٣١١٧٧٠٧٨

فروش بست ١٠٠٠عدد
و لوله داربستی ٤٠٠ عدد
در حد نو
٠٩١٣١١٩٥٢٩٠

کار در ارتفاع بدون داربست
پیچ و رول پلاک سنگ
شستشوی شیشه نما و رنگ نما
٣٥٨٥ ٣٣٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

قالب فلزی - جک سقفی
لوله نو و دست دوم
www.ghalebsazeh.ir
٠٩١٣٢٠١٢٩٩٧ قادری

کار در ارتفاع بدون داربست
پیچ و رول پلاک سنگ
شستشوی شیشه نما و رنگ نما
٣٥٨٥ ٣٣٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

قالب فلزی - جک سقفی
لوله نو و دست دوم - ت.ت.م
www.ghalebsazeh.ir
قادری ٠٩١٣٢٠١٢٩٩٧

تجهیزات قالب بندی قادری
قالب فلزی - جک سقفی
اسکافلد
www.ghalebsazeh.ir

قالب فلزی - جک سقفی
لوله نو و دست دوم - ت.ت.م
www.ghalebsazeh.ir
قادری ٠٩١٣٢٠١٢٩٩٧

خرید و فروش و اجرا
قالب فلزی بتن ، جک سقفی
و لوازم داربست
١٧ ٨٠ ٢١٧ ٠٩١٣ (رئیسی)

خرید و فروش قالب بتن
جک سقفی و لوازم داربست
GHALEBALIKHANI.COM
٠٩١٣١١٧٧٠٧٨ علی خانی

کار در ارتفاع بدون داربست
پیچ و رولپلاک سنگ ، شستشوی
شیشه نما و رنگ نما
٨٥ ٣٥ ٣٣٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

قالب فلزی - جک سقفی
لوله نو و دست دوم
www.ghalebsazeh.ir
٠٩١٣٢٠١٢٩٩٧ قادری

قالب فلزی - جک سقفی
لوله نو و دست دوم
www.ghalebsazeh.ir
٠٩١٣٢٠١٢٩٩٧

تجهیزات قالب بندی قادری
قالب فلزی جک سقفی
اسکافلد
www.ghalebsazeh.ir

خرید و فروش قالب بتن
جک سقفی و لوازم داربست
GHALEBALIKHANI.COM
٧٨ ٧٠ ١١٧ ٠٩١٣ علی خانی

کار در ارتفاع بدون داربست
پیچ و رول پلاک ، سنگ
شستشوی شیشه نما و رنگ نما
٣٥٨٥ ٣٣٧ ٠٩١٣

قالب فلزی جک سقفی
لوله و ...
www.ghalebsazeh.ir
٩٧ ٢٩ ٢٠١ ٠٩١٣ قادری

تجهیزات قالب بندی قادری
قالب فلزی جک سقفی
اسکافلد -٠٩١٣٢٠١٢٩٩٧
www.ghalebsazeh.ir

خرید و فروش و اجرا
قالب فلزی بتن ، جک سقفی
و لوازم داربست
(رئیسی) ٠٩١٣٢١٧٨٠١٧

خرید و فروش قالب
فلزی بتن جک سقفی و لوازم
داربست فلزی - (علیخانی)
٧٨ ٧٠ ١١٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

خرید و فروش و اجرا
قالب فلزی بتن ، جک سقفی
و لوازم داربست
١٧ ٨٠ ٢١٧ ٠٩١٣ (رئیسی)

داربست فلزی نوین ارتفاع
نصب سریع و ارزان
٥٩٣ ٥٥ ١٦ ٠٩١٣
ت.ت.م

کار در ارتفاع بدون داربست
پیچ و رول پلاک ، سنگ
شستشوی شیشه ، نما و رنگ نما
٣٥٨٥ ٣٣٧ ٠٩١٣

//Analytics Code