ساخت سوله و کارگاه آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

نصب سوله و پوشش
درهر منطقه که شما بخواهید
٠٩٣٣١٥٥٩٨٠٣ طالبی
ت.ت.م

اسکلت خرپای فلزی
حدود ١٧٠٠ متر جهت
ساخت سوله و انبار کیلوی ١٠٠٠
٥٦٧ ٣١٩٠ ٠٩١٣

نصب سوله و پوشش
در هر منطقه که شما بخواهید
٠٩٣٣١٥٥٩٨٠٣ طالبی
(ت.ت.م)

اسکلت خرپای فلزی
حدود ١٧٠٠ متر جهت
ساخت سوله و انبار کیلوی ١٠٠٠
٥٦٧ ٣١٩٠ ٠٩١٣

ساخت سوله و سازه های
فلزی ، سالن ، اسکلت ساختمان
جرثقیل های سقفی و زمینی
٠٩١٣٣٣٧١٠٧٧

فروش فوری
اسکلت سوله به ابعاد
۲۲ * ۴۲
۰۹۱۳۱۰۸۰۴۴۲

شرکت فراز قدرت سپاهان
ساخت سوله مخازن بزرگ
صنعتی - استراکچر
٠٩١٣٠٩٠٣٩٠٥

فروش تعداد ١٢ عدد
خرپا ٦/٤٠یا ٦ عدد١٢/٨٠
کارنکرده با ورقهای مربوطه
٠٩١٣٨٢٨٢٠٠٨

//Analytics Code