فروش کانکس
(اطاقک نگهبانی)
٢/٢٠ در ٢/٥٠
٠٩١٣٣١٨٧٨٨٢

فروش کانکس ٢/٥×٢
١/٦٥٠میلیون
درحد نو
٠٩١٣٨٠٤٨٥٧٨

فروش کانکس ٧ × ١٣
آلومینیومی دسته دوم
قیمت توافقی
٠٩١٣٣١٩٦٥١٠ ت.ت.م

فروش کانکس ٢/٤ × ٦
در حد نو و قیچی آرماتوربری
برقی و خم کن برقی
٧٩٩٦ ١١٤ ٠٩١٣

اعطای نمایندگی یا فروش
کانکس دست دوم - عمده
ارسال به تمام کشور
٠٩١٢٥٥٥٧٣٠٠

فروش کانتینر
٢٠ و ٤٠ فوت
مستقیم از بندرعباس
٦٧ ٠٠ ١٦٩ ٠٩٣٩

فروش
کانکس و کانتینر
دست دوم
به ابعاد٦×٢/٤٠متروکمپکتورو
قیچی برش میلگرد زمینی
٣٦٢٧٠٤٥٠ ت.ت.ا.م

فروش کانکس ٢×٤
با امکانات
٤٤٠١ ١١٤ ٠٩١٣
ت.ت.م

فروش کانکس ، کانتینر
خم کن ، قیچی آرماتوربُری
در حد نو
٩٦ ٧٩ ١١٤ ٠٩١٣ ت.ت.م

کانکس فروشی
٢/٥ × ٢
در حد نو ، ١/٧٥٠ م
٧٨ ٨٥ ٨٠٤ ٠٩١٣

فروش اتاقک نگهبانی
فلزی به ابعاد ١٤٠ × ١٨٠
هر کیلو ٢٠٠٠ تومان
حقیقت نیا ٠٩١٣٤١٠٨٦٢٦

فروش کانکس دستشویی
و حمام در حد نو و بتونیر
سه فاز (دست دوم)
٤٨ ٦٨ ٣١٤ ٠٩١٣ فروتنی

کانکس ٢×٢ دست دوم
سرویس بهداشتی +
توالت + حمام
٠٩١٣٢٠٢٢٨١٨

فروش و تعمیر و ساخت
انواع کانکس - کیلومتر ١٥
جاده اصفهان - شیراز
٢٦١٧ ٨٨٨ ٠٩٣٧ فرهادی

کانتینر ماموت
در حد نو و تمیز
تماس : ١٢/٥ - ١٥
١١ ٦٢ ٣٢٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

فروش کانکس ٩ متری
سالم و تمیز
به قیمت استثنایی
٣٤ ٩٦ ٢٠٣ ٠٩١٣ ت.ت.م

کانکس ٢×٢ دست دوم
سرویس بهداشتی
توالت - حمام
٠٩١٣٢٠٢٢٨١٨

فوری فوری
کلیه وسایل یک کارگاه
ساخت کانکس
به همراه تعدادی کانکس
در حد نو
بصورت یکجا و یا جدا
به فروش می رسد
٩٠٥ ٤٠٠٠ ٠٩١٣

کانکس ١٢ متری
دست دوم
دارای سرویس بهداشتی
١١ ٦٢ ٣٢٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

یک دستگاه کانکس ٢×٦
و یک دستگاه سیلو ١٠٠
تنی سیمان به فروش می رسد
٨٠ ٤٩ ٣٥٠ ٠٩١٢ ت.ت.م

کانکس
دست دوم
شما را خریداریم
٠٩٣٠١٤٣٨٧٩٩
(ت.ت.م)

فروش فوری
کانکس ٩متر در ٣/٥ متر
ارتفاع ٢/٦٥ متر ٧/٥ میلیون
٠٩١٣٩٦٠١٥٢٠

کانکس دست دوم
سالم، ٢/٥ - ٦و١٢ متری
فروشی به قیمت مناسب
٥٩٥١ ٣٢٦ ٠٩١٣ ت ت م

خریدار کانتینر
و کانکس دست دوم
قابل استفاده می باشیم
٠٩١٣٣٢٥٧٨١٩

فروش کانکس
٣٠ متری
کامل
٢٥ ٣٣ ٨٥٥

فروش کانکس
٦ ، ١٢ و ٢/٥ متری
و میز اداری
٥٩٥١ ٣٢٦ ٠٩١٣ (ت.ت.ا.م)

فروش فوری
کانکس ٩*٣/٥ متر
با ارتفاع ٢/٦٥متر ، ٧/٥٠٠ م
١٥٢٠ ٩٦٠ ٠٩١٣

یک دستگاه سردخانه
زیرصفر وبالای صفر با دیواره
به قطر ١٠سانتی متر ساخت
شرکت ماموت در حد
صفر به ابعاد
٣/١٤*٢/٤*٥/٨٣
آماده فروش می باشد
٧-٣٣٨٨٩٠٥

//Analytics Code