فروش کانکس ، کانتینر
خم کن ، قیچی آرماتوربُری
در حد نو
٩٦ ٧٩ ١١٤ ٠٩١٣ ت.ت.م

کانکس فروشی
٢/٥ × ٢
در حد نو ، ١/٧٥٠ م
٧٨ ٨٥ ٨٠٤ ٠٩١٣

فروش کانکس ٢/٤ × ٦
در حد نو و قیچی آرماتوربری
برقی و خم کن برقی
٧٩٩٦ ١١٤ ٠٩١٣

فروش کانکس ٧ × ١٣
آلومینیومی دسته دوم
قیمت توافقی
٠٩١٣٣١٩٦٥١٠ ت.ت.م

اعطای نمایندگی یا فروش
کانکس دست دوم - عمده
ارسال به تمام کشور
٠٩١٢٥٥٥٧٣٠٠

فروش
کانکس و کانتینر
دست دوم
به ابعاد٦×٢/٤٠متروکمپکتورو
قیچی برش میلگرد زمینی
٣٦٢٧٠٤٥٠ ت.ت.ا.م

فروش کانتینر
٢٠ و ٤٠ فوت
مستقیم از بندرعباس
٦٧ ٠٠ ١٦٩ ٠٩٣٩

فروش اتاقک نگهبانی
فلزی به ابعاد ١٤٠ × ١٨٠
هر کیلو ٢٠٠٠ تومان
حقیقت نیا ٠٩١٣٤١٠٨٦٢٦

فروش کانکس ٢×٤
با امکانات
٤٤٠١ ١١٤ ٠٩١٣
ت.ت.م

فروش کانکس
(اطاقک نگهبانی)
٢/٢٠ در ٢/٥٠
٠٩١٣٣١٨٧٨٨٢

فروش کانکس دستشویی
و حمام در حد نو و بتونیر
سه فاز (دست دوم)
٤٨ ٦٨ ٣١٤ ٠٩١٣ فروتنی

فروش کانکس ٢/٥×٢
١/٦٥٠میلیون
درحد نو
٠٩١٣٨٠٤٨٥٧٨

فروش و تعمیر و ساخت
انواع کانکس - کیلومتر ١٥
جاده اصفهان - شیراز
٢٦١٧ ٨٨٨ ٠٩٣٧ فرهادی

فوری فوری
کلیه وسایل یک کارگاه
ساخت کانکس
به همراه تعدادی کانکس
در حد نو
بصورت یکجا و یا جدا
به فروش می رسد
٩٠٥ ٤٠٠٠ ٠٩١٣

فروش کانکس ٩ متری
سالم و تمیز
به قیمت استثنایی
٣٤ ٩٦ ٢٠٣ ٠٩١٣ ت.ت.م

یک دستگاه کانکس ٢×٦
و یک دستگاه سیلو ١٠٠
تنی سیمان به فروش می رسد
٨٠ ٤٩ ٣٥٠ ٠٩١٢ ت.ت.م

کانکس ٢×٢ دست دوم
سرویس بهداشتی
توالت - حمام
٠٩١٣٢٠٢٢٨١٨

کانکس ١٢ متری
دست دوم
دارای سرویس بهداشتی
١١ ٦٢ ٣٢٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

فروش کانکس
٣٠ متری
کامل
٢٥ ٣٣ ٨٥٥

کانکس
دست دوم
شما را خریداریم
٠٩٣٠١٤٣٨٧٩٩
(ت.ت.م)

خریدار کانتینر
و کانکس دست دوم
قابل استفاده می باشیم
٠٩١٣٣٢٥٧٨١٩

فروش فوری
کانکس ٩*٣/٥ متر
با ارتفاع ٢/٦٥متر ، ٧/٥٠٠ م
١٥٢٠ ٩٦٠ ٠٩١٣

کانکس ٢×٢ دست دوم
سرویس بهداشتی +
توالت + حمام
٠٩١٣٢٠٢٢٨١٨

یک دستگاه سردخانه
زیرصفر وبالای صفر با دیواره
به قطر ١٠سانتی متر ساخت
شرکت ماموت در حد
صفر به ابعاد
٣/١٤*٢/٤*٥/٨٣
آماده فروش می باشد
٧-٣٣٨٨٩٠٥

کانتینر ماموت
در حد نو و تمیز
تماس : ١٢/٥ - ١٥
١١ ٦٢ ٣٢٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

فروش فوری
کانکس ٩متر در ٣/٥ متر
ارتفاع ٢/٦٥ متر ٧/٥ میلیون
٠٩١٣٩٦٠١٥٢٠

کانکس دست دوم
سالم، ٢/٥ - ٦و١٢ متری
فروشی به قیمت مناسب
٥٩٥١ ٣٢٦ ٠٩١٣ ت ت م

فروش کانکس
٦ ، ١٢ و ٢/٥ متری
و میز اداری
٥٩٥١ ٣٢٦ ٠٩١٣ (ت.ت.ا.م)

//Analytics Code