نظافت منزل و محل کار آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

تمیزکاری ، اسباب کشی
پذیرایی ، مراقبت از کودک
و سالمند ، به قیمت اتحادیه
٣٢٢٢١٣٤١-٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦

آیریک با مجوز رسمی
تمیزکاری ، مراقبت از کودک
و سالمند ٩٤-٣٦٢١٨٢٩٣
٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠ ت.ت.م

تمیزکاری ، اسباب کشی
پذیرایی ، مراقبت از کودک
و سالمند ، به قیمت اتحادیه
٣٢٢٢١٣٤١-٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦

شرکت پارسیان ماهان
انجام امور خدماتی،نگهبانی
بازسازی و نوسازی
٠٩١٦٢٦٥٧٠٠٢-٣٦٨٢٧٥٦٤

شایان (مجوز رسمی)
تمیزکاری،نظافتی،پذیرایی
نگهداری کودک وسالمند-ت.ت.م
٣٢٢٩٤٨٩٨-٠٩١٣٨١٢١٣٨٠

آسمان - ش پ ٢٠٢٧
نگهداری سالمند ، تمیزکاری
مبل شویی و خانه تکانی
٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧-٣٦٦٠٣٥٢٨

آسمان
نگهداری کودک وسالمند ، نظافت
منزل و محل کارو مبل شویی
٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧-٣٦٦٠٣٥٢٨

آسمان - ش.پ ٢٠٢٧
نگهداری سالمند ، نظافت منزل
و محل کار - ٣٦٦٠٣٥٢٨
٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧-٣٦٦٠٣٦١١

شرکت پارسیان ماهان
نظافت،باغبانی،نگهبانی،نگهدار
سالمندبا ضمانت-در کل اصفهان
٠٩١٦٢٦٥٧٠٠٢-٣٦٨٢٧٥٦٤

پاکیزه کوشان شاهین شهر
ارائه خدمات پذیرایی از
مجالس در منازل ، شرکت ها
و ادارات ، تمیزکاری
مجتمع های اداری مسکونی
نگهداری کودک و سالمند
٠٩١٣٤١١٥٦٨١
٤٥٢٩٣٨٧٣ ت.ت.م

پاکیزه کوشان شاهین شهر
ارائه خدمات پذیرایی از
مجالس در منازل ، شرکت ها
و ادارات ، تمیزکاری
مجتمع های اداری مسکونی
نگهداری کودک و سالمند
٠٩١٣٤١١٥٦٨١
٤٥٢٩٣٨٧٣ ت.ت.م

آیریک با مجوز رسمی
مراقبت از کودکان و سالمندان
تمیزکاری - ٣٦٢١٨٢٩٣
٣٦٢١٨٢٩٤-٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠

آسمان - ش.پ ٢٠٢٧
نگهداری سالمند ، نظافت منزل
و محل کار ، پذیرایی مجالس
٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧-٣٦٦٠٣٦١١

آسمان - ش.پ ٢٠٢٧
نگهداری سالمند ، نظافت منزل
و محل کار ، پذیرایی مجالس
٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧-٣٦٦٠٣٦١١

آسمان - ش.پ ٢٠٢٧
نگهداری کودک و سالمند
نظافت منزل و محل کار
٣٦٦٠٣٦١١-٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧

ستاره صبح - ث ٥٤٤٤٤
خدمات نظافتی شب عید
٣٦٧٠١٩١٨-٢٦٢٤٥٢٦٦
٣٢٦٧٨٦٦٧ هشت بهشت

شرکت خدماتی آوای بهار
نظافت منازل
کف سابی و جرم گیری
نما سابی
و نانو کردن نمای ساختمان
٠٩١٣١٦٤٨٦٨٩
٣٥٦٠٠٢٠٠
٣٥٦٠٠٥٥٦

آسمان - ش.پ ٢٠٢٧
نگهداری کودک و سالمند
نظافت منزل و محل کار
٣٨٥٨٣٢١٩-٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧

آراسته
خدمات تمیزکاری
و امور منزل
خشکشوئی مبلمان
فرش در منزل شما
(تخفیف ویژه شب عید)
٥-٣٢٦٧٦٢٢٤
٠٩١٣٢١٢٥١٣٤

پاکیزه کوشان
ارائه خدمات پذیرایی از
مجالس در منازل ، شرکت ها
و ادارات ، تمیزکاری
مجتمع های اداری ، مسکونی
نگهداری کودک و سالمند
٠٩١٣٤١١٥٦٨١
٤٥٢٩٣٨٧٣ ت.ت.م

شرکت میلاد(ث٤٩٥٠٥)
تمیزکاری،اسباب کشی
شستشوی مبل،موکت و..
٠٩١٣٨٢٢١٢٧٥-٣٣٢٧٥٦٥٥

آسمان - ش.پ ٢٠٢٧
نگهداری کودک و سالمند
نظافت منزل و محل کار
٣٨٥٨٣٢١٩-٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧

ستاره صبح - ث ٥٤٤٤٤
خدمات نظافتی شب عید
٣٦٧٠١٩١٨-٢٦٢٤٥٢٦٦
٣٢٦٧٨٦٦٧ هشت بهشت

فراز مهر سپاهان
تمیزکاری ، کودک و سالمند ، اسباب
کشی ، نقاشی ساختمان ، پذیرایی
٣٤٤٧٩٨٠١-٠٩١٣٣٦٨٣٥٣٢

پاریاب (ثبت ٢٦٤١٢)
خانه تکانی عید با نیروهای متخصص
در صورت عدم رضایت رایگان
٣٢٦٧٣١٤١-٣٢٦٦٠٣٥٧

(امید زندگی)
تمیزکاری ، شستشوی فرش
و مبل ، سائیدن سنگ و آجر
٣٦٢٦٦١٦٨-٠٩١٦٢٣٧٧١٤٣

آیریک با مجوز رسمی ٢٢٤٨
تمیزکاری - مراقبت از کودک
و سالمند - ٣٦٢١٨٢٩٣
٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠-٣٦٢١٨٢٩٤

آروین گسترانوش ٤٩٦٩٤
خدماتی ، نظافتی
تامین نیروی انسانی
٣٣٥٢٢٣٩٧-٠٩١٦٢٣٦٧١٠٩

ستاره صبح ش ث٥٤٤٤٤
نظافت منزل و ادارات سالمند
و کودکیار - ٣٢٦٧٨٦٦٧
www.ojehparvaz.ir

شرکت خدماتی آوای بهار
نظافت منازل و راه پله ها
مبل شوئی ، قالی شوئی
کف سابی ساختمان و
نگهداری از کودک و سالمند
٠٩١٣١٦٤٨٦٨٩
١-٣٥٦٠٠٢٠٠

//Analytics Code