نظافت منزل و محل کار آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

آفتاب نیمروز
نظافت ، شستشوی مبلمان و
موکت ، آجر سابی - ت.ت.م
٠٩١٣٤٧٥٧٨٥٥-٣٥٨٠٥٩٩٩

تیارا-تمیزکاری،نگهداری از
سالمندو کودک،اسباب کشی
تخلیه بار و ... ٣٣٦٧٤٠٣٠
٣٣٦١٤٠٣٠-٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠

آسمان - ش پ ٢٠٢٧
نگهداری سالمند ، تمیزکاری
مبل شویی و خانه تکانی
٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧-٣٦٦٠٣٥٢٨

یادگار
تمیز کاری ، خانه تکانی
شب عید با نیروهای مجرب
٣٦٤١٠٦٩٢-٣٦٤١٣٨٦٦

بی نظیر
تمیزکاری ، پرستاری
و اسباب کشی و ...
٣٢٢٢١٣٤١-٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦

شرکت تکاپو
خدمات تمیزکاری منازل/مبل شویی
روشویی فرش و موکت/سمپاشی
٣٥٢٨٢٢٦٥-٠٩١٣٥٦٧٤١٧١

انجام کلیه امور نظافتی
منزل و محل کار - ساعتی ٧٥٠٠
٢٩٥٤ ٨٨٩ ٠٩١٣
٦١٥٨ ٧٧٢ ٣ ت.ت.م

یادگار - ش پ ١٣٤٤
ارائه خدمات نگهداری سالمند
کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل
٣٦٤١٠٦٩٢-٣٦٤١٣٨٦٦

شرکت میلاد ثبت ٤٩٥٠٥
تمیزکاری،اسباب کشی،شستشوی
فرش،مبل،موکت،پرده،پتو
٠٩١٣٨٢٢١٢٧٥-٣٣٢٧٥٦٥٥

پاریاب - خانه تکانی
شب عید با نیروهای ماهر
در صورت عدم رضایت = رایگان
٣٢٦٦٠٣٥٧-٣٢٦٧٣١٤١

دیدار - ش پ ١٥٧٥
ارائه خدمات نگهداری سالمند
کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل
٣٦٤١١٨٤٢-٣٢٦٤٦٤١١

پاریاب - خانه تکانی
شب عید با نیروهای ماهر
در صورت عدم رضایت = رایگان
٣٢٦٧٠٣٥٧-٣٢٦٧٣١٤١

پارسیان ماهان
تمیزکاری ساعتی ٧٥٠٠
بازسازی و دکوراسیون - اقساطی
٣٦٨٢٧٥٦٤-٧٠٠٢ ٢٦٥ ٩١٦٠

آیریک با مجوز رسمی
تمیزکاری ، مراقبت از کودک
و سالمند ٩٤-٣٦٢١٨٢٩٣
٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠ ت.ت.م

طلوع مهر-نظافت و تمیزکاری
اسباب کشی ، پرستاری ، نقاشی
ساختمان -ایزوگام -٣٧٤٧٢٨٦٠
٠٩١٣٧٣٩٧٠٥٥

تمیزکاری ، اسباب کشی
پذیرایی ، مراقبت از کودک
و سالمند ، به قیمت اتحادیه
٣٢٢٢١٣٤١-٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦

آراسته
تمیز کاری،خانه تکانی شب عید
خشکشویی مبلمان با تخفیف ویژه
٣٤٤٨٤٧٤٧و٥-٣٢٦٧٦٢٢٤

نظافت و تمیزکاری ، نگهداری
از سالمند و کودک،اسباب کشی
تخلیه بار و ... - ٣٣٦٧٤٠٣٠
٣٣٦١٤٠٣٠-٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠

شرکت خدماتی آوای بهار
نظافت منازل،سنگ سابی
و نماسابی ،شستشوی مبلمان
و پرستاری از سالمند و کودک
٢٠١-٣٥٦٠٠٢٠٠
ت.ت.ا.م

آسمان
نگهداری کودک وسالمند ، نظافت
منزل و محل کارو مبل شویی
٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧-٣٦٦٠٣٥٢٨

شرکت پارسیان ماهان
نظافت،باغبانی،نگهبانی،نگهدار
سالمندبا ضمانت-در کل اصفهان
٠٩١٦٢٦٥٧٠٠٢-٣٦٨٢٧٥٦٤

آسمان - ش.پ ٢٠٢٧
نگهداری سالمند ، نظافت منزل
و محل کار - ٣٦٦٠٣٥٢٨
٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧-٣٦٦٠٣٦١١

پاکیزه کوشان شاهین شهر
ارائه خدمات پذیرایی از
مجالس در منازل ، شرکت ها
و ادارات ، تمیزکاری
مجتمع های اداری مسکونی
نگهداری کودک و سالمند
٠٩١٣٤١١٥٦٨١
٤٥٢٩٣٨٧٣ ت.ت.م

آسمان - ش.پ ٢٠٢٧
نگهداری سالمند ، نظافت منزل
و محل کار ، پذیرایی مجالس
٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧-٣٦٦٠٣٦١١

نظافت و تمیزکاری
اسباب کشی،پرستاری،نقاشی
ساختمان،ایزوگام٣٧٤٧٢٨٦٠
بلوارکشاورز ٠٩١٣٧٣٩٧٠٥٥

شرکت پارسیان ماهان
انجام امور خدماتی،نگهبانی
بازسازی و نوسازی
٠٩١٦٢٦٥٧٠٠٢-٣٦٨٢٧٥٦٤

پاکیزه کوشان شاهین شهر
ارائه خدمات پذیرایی از
مجالس در منازل ، شرکت ها
و ادارات ، تمیزکاری
مجتمع های اداری مسکونی
نگهداری کودک و سالمند
٠٩١٣٤١١٥٦٨١
٤٥٢٩٣٨٧٣ ت.ت.م

تمیزکاری ، اسباب کشی
پذیرایی ، مراقبت از کودک
و سالمند ، به قیمت اتحادیه
٣٢٢٢١٣٤١-٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦

شایان (مجوز رسمی)
تمیزکاری،نظافتی،پذیرایی
نگهداری کودک وسالمند-ت.ت.م
٣٢٢٩٤٨٩٨-٠٩١٣٨١٢١٣٨٠

پاکیزه کوشان
ارائه خدمات پذیرایی از
مجالس در منازل ، شرکت ها
و ادارات ، تمیزکاری
مجتمع های اداری ، مسکونی
نگهداری کودک و سالمند
٠٩١٣٤١١٥٦٨١
٤٥٢٩٣٨٧٣ ت.ت.م

//Analytics Code