نگهداری از کودک و سالمند آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

ماهان
با مجوز رسمی ، سالمند ، کودک
امور منزل و نگهبانی ٣٧٧٦٢٤٥٤
٠٩٣٦١٥٢٧٤٧٣-٣٧٧٦٢٤٥٥

ارگ جهان نما
نگهداری کودک و سالمند
امور منازل و استخدام نیرو
٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢-٣٢١٢١١٦٧

دیدار - ش پ ١٥٧٥
ارائه خدمات نگهداری سالمند
کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل
٣٦٤١١٨٤٢-٣٢٦٤٦٤١١

شهر آرایان صفه
نگهداری از سالمند ، کودک
تمیزکاری ، تامین نیرو
٠٩١٣٧١١٩٢٩٩-٩٥٠١٦١٩٠

صبح امید ٨٣٧٧ نگهداری
از کودک وسالمند،تمیزکاری
وپذیرایی-٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠
٣٦٢٨٦٧٧٠-٣٢٦٥٥٥٦١

یادگار - ش پ ١٣٤٤
ارائه خدمات نگهداری سالمند
کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل
٣٦٤١٠٦٩٢-٣٦٤١٣٨٦٦

آراسته - نگهداری سالمند
کودک ، تمیزکاری ، سنگ سابی
و آجر ، خشکشویی مبلمان
٠٩١٣٢١٢٥١٣٤-٣٢٦٧٦٢٢٤

آیریک با مجوز رسمی
مراقبت از سالمندان و کودکان
تمیزکاری - ٣٦٢١٨٢٩٣
٣٦٢١٨٢٩٤-٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠

آیریک با مجوز رسمی
مراقبت از کودکان و سالمندان
تمیزکاری - ٣٦٢١٨٢٩٣
٣٦٢١٨٢٩٤-٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠

کارآمد
تمیزکار، خدمتکار ، حمل بار
پذیرایی،نگهدار کودک و سالمند
پخش تراکت - ٠٩١٣٠٢٧٥١٠٨

آیریک با مجوز رسمی
مراقبت از کودکان و سالمندان
تمیزکاری - ٣٦٢١٨٢٩٣
٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠-٣٦٢١٨٢٩٤

آیریک با مجوز رسمی،مراقبت
از کودکان و سالمندان، تمیزکاری
٣٦٢١٨٢٩٣ -٣٦٢١٨٢٩٤
٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠

جهان نما - نیروی باتجربه
جهت نگهداری کودک و سالمند
تمیزکاری و امور منازل
٠٩١٣٨٠٩٣٥٤٢-٣٢١٢١١٦٠

افلاک ش پ ١٩٦٤
نگهداری از کودک و سالمند
تمیزکاری + استخدام نیرو
٣٧٨٠٩٦٩٧ -٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦

آیریک با مجوز رسمی،مراقبت
از کودکان و سالمندان، تمیزکاری
٣٦٢١٨٢٩٣ -٣٦٢١٨٢٩٤
٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠

شایان - خدمات تمیزکاری
نظافتی و پذیرایی،نگهداری
کودک و سالمند - ت.ت.م
٣٢٢٩٤٨٩٨-٠٩١٣٨١٢١٣٨٠

موسسه شایان - خدمات
تمیزکاری ، پذیرایی ، امور
منزل ، نگهداری کودک و سالمند
٣٢٢٩٤٨٩٨-٠٩١٣٨١٢١٣٨٠

ارگ جهان نما
نگهداری کودک و سالمند
امور منازل و استخدام نیرو
٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢-٣٢١٢١١٦٠

شایان - خدمات تمیزکاری
نظافت ، پذیرایی ، نگهداری
کودک و سالمند (ت.ت.م)
٣٢٢٩٤٨٩٨-٠٩١٣٨١٢١٣٨٠

افلاک ش پ ١٩٦٤
نگهداری از کودک و سالمند
تمیزکاری + استخدام نیرو
٣٧٨٠٩٦٩٧ -٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦

جهان نما - نیروی باتجربه
جهت نگهداری کودک و سالمند
تمیزکاری و امور منازل
٠٩١٣٨٠٩٣٥٤٢-٣٢١٢١١٦٠

دیدار - ش پ ١٥٧٥
ارائه خدمات نگهداری سالمند
کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل
٣٦٤١١٨٤٢-٣٢٦٤٦٤١١

صبح امید ٨٣٧٧
نگهداری از کودک و سالمند و
تمیزکاری و... ٣٦٢٨٦٧٧٠
٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠ ت.ت.م

جهان نما - نیروی باتجربه
جهت نگهداری کودک و سالمند
تمیزکاری و امور منازل
٠٩١٣١٢٧٤٢٣٢-٣٢١٢١١٦٠

بازارچه ش پ ١٧٠١
تمیز کاری - اسباب کشی
نگهداری کودک و سالمند
٣٤٤٩٠١٨٦
٣٧٧٢٠٥٥٢
٠٩٠١٧٦٤٦٤٢٤

شهر آرایان صفه
نگهداری از سالمند ، کودک
تمیزکاری ، تامین نیرو
٠٩١٣٧١١٩٢٩٩-٩٥٠١٦١٩٠

آسمان - ش.پ ٢٠٢٧
نگهداری کودک و سالمند
تمیزکاری و امور منزل
٣٨٥٨٣٢١٩-٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧

جهان نما - نیروی با تجربه
جهت نگهداری کودک و سالمند
تمیزکاری ساعتی ٧٠٠٠
٣٢١٢١١٦٠-٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢

بازارچه ش پ ١٧٠١
تمیز کاری - اسباب کشی
نگهداری کودک و سالمند
٣٤٤٩٠١٨٦
٣٧٧٢٠٥٥٢
٠٩٠١٧٦٤٦٤٢٤

ماهان با مجوز رسمی
سالمند - کودک یاری - نگهبانی
و امور منزل - ٣٧٧٦٢٤٥٥
٠٩٣٦١٥٢٧٤٧٣-٣٧٧٦٢٤٥٤

//Analytics Code