نگهداری از کودک و سالمند آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

صبح امید ٨٣٧٧ نگهداری
از کودک وسالمند،تمیزکاری
وپذیرایی-٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠
٣٦٢٨٦٧٧٠-٣٢٦٥٥٥٦١

آراسته
تمیز کاری،خانه تکانی شب عید
خشکشویی مبلمان با تخفیف ویژه
٣٤٤٨٤٧٤٧و٥-٣٢٦٧٦٢٢٤

شهر آرایان صفه
نگهداری از سالمند ، کودک
تمیزکاری ، تامین نیرو
٠٩١٣٧١١٩٢٩٩-٩٥٠١٦١٩٠

دیدار - ش پ ١٥٧٥
ارائه خدمات نگهداری سالمند
کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل
٣٦٤١١٨٤٢-٣٢٦٤٦٤١١

ارگ جهان نما
نگهداری کودک و سالمند
و خانه تکانی - ٣٢١٢١١٦٧
٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢

ارگ جهان نما
نگهداری کودک و سالمند
امور منازل و استخدام نیرو
٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢-٣٢١٢١١٦٧

ماهان
با مجوز رسمی ، سالمند ، کودک
امور منزل و نگهبانی ٣٧٧٦٢٤٥٤
٠٩٣٦١٥٢٧٤٧٣-٣٧٧٦٢٤٥٥

یادگار - ش پ ١٣٤٤
ارائه خدمات نگهداری سالمند
کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل
٣٦٤١٠٦٩٢-٣٦٤١٣٨٦٦

آراسته - نگهداری سالمند
کودک ، تمیزکاری ، سنگ سابی
و آجر ، خشکشویی مبلمان
٠٩١٣٢١٢٥١٣٤-٣٢٦٧٦٢٢٤

آیریک با مجوز رسمی،مراقبت
از کودکان و سالمندان، تمیزکاری
٣٦٢١٨٢٩٣ -٣٦٢١٨٢٩٤
٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠

ارگ جهان نما
نگهداری کودک و سالمند
امور منازل و استخدام نیرو
٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢-٣٢١٢١١٦٠

موسسه شایان - خدمات
تمیزکاری ، پذیرایی ، امور
منزل ، نگهداری کودک و سالمند
٣٢٢٩٤٨٩٨-٠٩١٣٨١٢١٣٨٠

آیریک با مجوز رسمی،مراقبت
از کودکان و سالمندان، تمیزکاری
٣٦٢١٨٢٩٣ -٣٦٢١٨٢٩٤
٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠

افلاک ش پ ١٩٦٤
نگهداری از کودک و سالمند
تمیزکاری + استخدام نیرو
٣٧٨٠٩٦٩٧ -٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦

شایان - خدمات تمیزکاری
نظافت ، پذیرایی ، نگهداری
کودک و سالمند (ت.ت.م)
٣٢٢٩٤٨٩٨-٠٩١٣٨١٢١٣٨٠

آیریک با مجوز رسمی
مراقبت از کودکان و سالمندان
تمیزکاری - ٣٦٢١٨٢٩٣
٣٦٢١٨٢٩٤-٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠

کارآمد
تمیزکار، خدمتکار ، حمل بار
پذیرایی،نگهدار کودک و سالمند
پخش تراکت - ٠٩١٣٠٢٧٥١٠٨

آیریک با مجوز رسمی
مراقبت از کودکان و سالمندان
تمیزکاری - ٣٦٢١٨٢٩٣
٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠-٣٦٢١٨٢٩٤

آیریک با مجوز رسمی
مراقبت از سالمندان و کودکان
تمیزکاری - ٣٦٢١٨٢٩٣
٣٦٢١٨٢٩٤-٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠

شایان - خدمات تمیزکاری
نظافتی و پذیرایی،نگهداری
کودک و سالمند - ت.ت.م
٣٢٢٩٤٨٩٨-٠٩١٣٨١٢١٣٨٠

افلاک ش پ ١٩٦٤
نگهداری از کودک و سالمند
تمیزکاری + استخدام نیرو
٣٧٨٠٩٦٩٧ -٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦

جهان نما - نیروی باتجربه
جهت نگهداری کودک و سالمند
تمیزکاری و امور منازل
٠٩١٣١٢٧٤٢٣٢-٣٢١٢١١٦٠

شهر آرایان صفه
نگهداری از سالمند ، کودک
تمیزکاری ، تامین نیرو
٠٩١٣٧١١٩٢٩٩-٩٥٠١٦١٩٠

دیدار - ش پ ١٥٧٥
ارائه خدمات نگهداری سالمند
کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل
٣٦٤١١٨٤٢-٣٢٦٤٦٤١١

جهان نما - نیروی باتجربه
جهت نگهداری کودک و سالمند
تمیزکاری و امور منازل
٠٩١٣٨٠٩٣٥٤٢-٣٢١٢١١٦٠

بازارچه ش پ ١٧٠١
تمیز کاری - اسباب کشی
نگهداری کودک و سالمند
٣٤٤٩٠١٨٦
٣٧٧٢٠٥٥٢
٠٩٠١٧٦٤٦٤٢٤

جهان نما - نیروی باتجربه
جهت نگهداری کودک و سالمند
تمیزکاری و امور منازل
٠٩١٣٨٠٩٣٥٤٢-٣٢١٢١١٦٠

آسمان - ش.پ ٢٠٢٧
نگهداری کودک و سالمند
تمیزکاری و امور منزل
٣٨٥٨٣٢١٩-٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧

جهان نما - نیروی با تجربه
جهت نگهداری کودک و سالمند
تمیزکاری ساعتی ٧٠٠٠
٣٢١٢١١٦٠-٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢

صبح امید ٨٣٧٧
نگهداری از کودک و سالمند و
تمیزکاری و... ٣٦٢٨٦٧٧٠
٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠ ت.ت.م

//Analytics Code