مرکز توانبخشی
شبانه روزی
سالمندان نیک نامان
دروازه شیراز - خ دانشگاه
کوچه گلشن
٩٣٣٣ ١١٥ ٠٩١٣
٦٢-٣٢٥٢ ٦٢٦ ٣

مرکز توانبخشی
شبانه روزی
سالمندان نیک نامان
دروازه شیراز - خ دانشگاه
کوچه گلشن
۹۳۳۳ ۱۱۵ ۰۹۱۳
۶۲ - ۵۲ ۳۲ ۶۲۶

مرکز نگهداری سالمندان
نیک نامان،دروازه شیراز
خ دانشگاه،ک گلشن، پ ١٩
٠٩١٣١١٥٩٣٣٣-٦٢٦٣٢٥٢

خانه سالمندان نیک نامان
دروازه شیراز
خ دانشگاه، ک گلشن، پ ١٩
٠٩١٣١١٥٩٣٣٣-٦٢٦٣٢٥٢

خانه سالمندان نیک نامان
دروازه شیراز، خ دانشگاه
ک گلشن ، پ ۱۹
۰۹۱۳۱۱۵۹۳۳۳-۶۲۶۳۲۵۲

سالمندان شبانه روزی
نیک نامان - دروازه شیراز
خ دانشگاه - ک گلشن - پ ١٩
٦٢٦٣٢٥٢-٠٩١٣١١٥٩٣٣٣

خانه سالمندان نیک نامان
دروازه شیراز - خ دانشگاه
کوچه گلشن - ٣٢٥٢ ٦٢٦ ٣
٩٣٣٣ ١١٥ ٠٩١٣

خانه سالمندان نیک نامان
دروازه شیراز، خ دانشگاه
ک گلشن ، پ ١٩
٠٩١٣١١٥٩٣٣٣-٦٢٦٣٢٥٢

//Analytics Code