قالیشوئی و رفوگری آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

قالیشویی باران شهر
شستشوی مبل ، موکت ، پرده
و فرش - ٠٩٣٥٩١٨٦٧٦٥
٣٥٢١٠٦٦٠-٠٩١٣٠٦٠٠٠٢٤

قالیشویی باران شهر
شستشوی مبل ، موکت ، پرده
و فرش - ٠٩٣٥٩١٨٦٧٦٥
٣٥٢١٠٦٦٠-٠٩١٣٠٦٠٠٠٢٤

قالی شویی المهدی
با ضمانت ١٠٠% پاکیزگی
با سرویس رایگان
٣٥٨١٨٢٩٦-٠٩١٣٠٦٠٦٠٩٧

قالیشویی ارمغان
خدمات فرش ، خشکشویی مبلمان
و موکت در محل با سرویس
٣٢٦٦٠٣١٥-٣٧٧٢٨٦٥٥

طرح تخفیف ویژه
باران شهر
شستشوی انواع مبل، موکت
فرش ، سرامیک ، پرده
در محل - با ضمانت
٠٠٢٤ ٠٦٠ ٠٩١٣
٦٧٦٥ ٩١٨ ٠٩٣٥
٠٦٦٠ ٥٢١ ٣ ت.ت.ا.م

قالیشویی و مبل شویی
نقش جهان با ضمانت و سرویس
٣٤٤٤١١١٤-٣٤٣٨٠٧٣١
٠٩١٣٢٦٧٢٣٨٣-٣٤٤١٠٨٢٠

قالیشویی رنگین کمان
رفوگری - شستشوی مبل
با سرویس ١٠٠% تضمینی
٥-٣٤٥٢٥٤٩٤-٣٢٢٨٥٦٤٦

صبح امید ثبت ٨٣٧٧
شستشوی انواع مبل
و موکت و فرش (تضمینی)
٣٦٢٨٦٧٧٠-٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠

باران سپاهان
شستشوی انواع مبلمان
خوشخواب و پرده
تضمینی
با دستگاه مکانیزه در محل
٥٠% تخفیف ویژه بهمن ماه
٥٤٦٩ ٥٥٥ ٠٩١٣
٩٦٤١ ٧٧١ ٣ ت.ت.م

قالیشویی رنگین کمان
رفوگری - شستشوی مبل
با سرویس - ١٠٠ % تضمینی
٣٢٢٨٥٦٤٦ و ٥ - ٣٤٥٢٥٤٩٤

قالیشویی ترنج-خشکشویی
مبل و موکت در منزل
خرید فرش ، رفت و برگشت
٣٦٢٥١٠٥٩-٠٩١٣٣١٣٦٤٠٤

طرح تخفیف ویژه
باران شهر
شستشوی انواع مبل، موکت
فرش ، سرامیک ، پرده
در محل - با ضمانت
٠٠٢٤ ٠٦٠ ٠٩١٣
٦٧٦٥ ٩١٨ ٠٩٣٥
ت.ت.ا.م

قالیشویی شاهین شستشوی
فرش ماشینی،دستباف ومبلمان
زیرنظر اتحادیه،سرویس رایگان
۴۲۵۸۴۶۱ ت-ت-م

طرح تخفیف ویژه
باران شهر
شستشوی انواع مبل، موکت
فرش ، سرامیک ، پرده
در محل - با ضمانت
٥٤٦٩ ٥٥٥ ٠٩١٣
٦٧٦٥ ٩١٨ ٠٩٣٥
ت.ت.ا.م

قالیشویی سپاس با
سرویس رفت و برگشت ، فرش
موکت ، پتو ۰۹۱۳۱۶۹۷۷۲۱
۰۹۱۳۲۱۱۶۴۵۱-۶۶۳۳۳۵۰

قالیشویی نگین
با ضمانتنامه کتبی
۲۲۵۴۴۷۷

قالیشویی ارمغان - ارائه
خدمات فرش،خشکشویی
مبلمان در محل،سرویس رایگان
٢٦٦٠٣١٥-٧٧٢٨٦٥٥

ترنج - خشکشویی
مبل و موکت در منزل
خرید فرش ، رفت و برگشت
٣٦٢٥١٠٥٩-٠٩١٣٣١٣٦٤٠٤

قالیشویی نگین
با ضمانتنامه کتبی
۲۲۵۴۴۷۷
ت.ت.م

قالیشویی سپید
شستشوی فرش بدون واسطه
متری ۱۵۰۰،شستشوی مبلمان
۲۵۰۰۰ ت - ۷۴۴۲۹۲۰

قالیشویی سپاس با
سرویس رفت و برگشت ، فرش
موکت ، پتو - ۰۹۱۳۱۶۹۷۷۲۱
۰۹۱۳۲۱۱۶۴۵۱-۶۶۳۳۳۵۰

شستشوی تخصصی فرش
دستبافت - ماشینی - مبل
قالیشویی مشتاق - ٩٣٠١ ٢٢٨
٠٩١٣٠٢٥١٥٠٥ ت.ت.م

قالیشویی رنگین کمان
رفوگری و خرید و فروش
فرش، سرویس رایگان ۱۰٪
تخفیف ۲۲۸۵۶۴۶- ۴۵۲۵۴۹۵

قالیشویی باران - خرید
فرش ، خشکشویی مبل و موکت
سرویس رایگان ٤٣٣٦٦٧٠
٠٩١٣٣١٣٦٤٠٤و٧٧٨٢٠٥١

قالیشویی الماس
شستشوی انواع فرش
خشک شویی ، مبلمان ٧ نفره
٣٠/٠٠٠ ت - ١٠ ٦٨ ٤٥٣

قالیشویی الماس
شستشوی انواع فرش
خشک شویی ، مبلمان ٧ نفره
٣٠/٠٠٠ ت - ١٠ ٦٨ ٤٥٣

قالیشویی سپید
شستشوی انواع فرش و مبل
تضمینی - شعبه ۱ کاوه
۴۵۲۳۰۳۷ - ۴۴۲۸۹۶۳

قالیشویی شاهین شستشوی
فرش ماشینی،دستباف ومبلمان
زیرنظر اتحادیه،سرویس رایگان
۴۲۵۸۴۶۱ ت-ت-م

شستشوی تخصصی
فرش دستباف - ماشینی
قالیشویی مشتاق
٠٩١٣٠٢٥١٥٠٥ ت.ت.م

قالیشویی سپید
شستشوی انواع فرش و مبل
تضمینی - شعبه ۱ کاوه
۴۵۲۳۰۳۷ - ۴۴۲۸۹۶۳

//Analytics Code