تخفیف عیدانه باران سپاهان
شستشوی انواع مبلمان
درمحل با مواد نانو تضمینی
٠٩١٣٥٥٥٥٤٦٩-٣٧٧١٩٦٤٦

٥٠% تخفیف باران شهر
شستشوی مبل،موکت،فرش
و پرده - ٠٩٣٥٩١٨٦٧٦٥
٣٥٢١٠٦٦٠-٠٩١٣٠٦٠٠٠٢٤

٥٠% تخفیف باران سپاهان
شستشوی انواع مبلمان
در محل با مواد نانو تضمینی
٠٩١٣٥٥٥٥٤٦٩-٣٧٧١٩٦٤٦

تخفیف باران شهر
شستشوی مبل ، موکت ، فرش
و پرده - ٠٩٣٥٩١٨٦٧٦٥
٣٥٢١٠٦٦٠-٠٩١٣٠٦٠٠٠٢٤

مبل شویی باران سپاهان
تضمینی با دستگاه تمام اتوماتیک
در محل ٥٠%تخفیف ویژه
٠٩١٣٩٥٩٩٠٣٠

مبل شویی عدل
شستشوی انواع مبلمان و موکت
با کیفیت و ارزان در محل
٣٧٧٢٠٢٩٢-٠٩١٣٧٣٧١٥٥٦

مبل شویی عدل
شستشوی انواع مبلمان و موکت
با کیفیت و ارزان در محل
٣٧٧٢٠٢٩٢-٠٩١٣٧٣٧١٥٥٦

تخفیف ویژه
شستشوی مبلمان
با دستگاه تمام اتوماتیک
در محل با ١٠ سال سابقه
تضمینی ، باران سپاهان
٠٩١٣٥٥٥٥٤٦٩
٣٧٧١٩٦٤٦
ت.ت.اکیدا.ممنوع

تخفیف باران شهر
شستشوی مبل ، موکت ، فرش
و پرده - ٠٩٣٥٩١٨٦٧٦٥
٣٥٢١٠٦٦٠-٠٩١٣٠٦٠٠٠٢٤

ارزانتر از همه جا(٤٧٥٩٥)
شستشو و خشکشویی مبلمان
و موکت ، ساب سنگ و آجر
٠٩١٣٢١٤٩٥٣٨-٣٣٣٨٦٨٩٢

بازارچه
تمیزکاری و مبل شوئی
٣٤٤٩٠١٨٦
٣٦٦٠٣٥٨٧

تخفیف باران شهر
شستشوی مبل ، موکت ، فرش
و پرده - ٠٩٣٥٩١٨٦٧٦٥
٣٥٢١٠٦٦٠-٠٩١٣٠٦٠٠٠٢٤

تخفیف ویژه
شستشوی مبلمان
با دستگاه تمام اتوماتیک
در محل با ١٠ سال سابقه
تضمینی ، باران سپاهان
٠٩١٣٥٥٥٥٤٦٩
٣٧٧١٩٦٤٦
ت.ت.اکیدا.ممنوع

صبح امید ٨٣٧٧
خشکشویی مبل ، موکت و فرش
در محل با دستگاه (ق مناسب)
٣٦٢٨٦٧٧٠-٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠

مبل شویی ایلیا
شستشوی مبلمان اداری و
منزل در محل - تضمینی
٣٣٣٤٢٩١٤-٠٩١٣٥٥٥٥٠٢٤

مبل شویی عدل
شستشوی انواع مبلمان و موکت
با کیفیت و ارزان در محل
٣٧٧٢٠٢٩٢-٠٩١٣٧٣٧١٥٥٦

مبل شویی عدل
شستشوی انواع مبلمان و موکت
با کیفیت و ارزان در محل
٣٧٧٢٠٢٩٢-٠٩١٣٧٣٧١٥٥٦

٤٠% تخفیف
شستشوی مبلمان
با دستگاه تمام اتوماتیک
در محل با ١٠ سال سابقه
باران سپاهان
٠٩١٣٥٥٥٥٤٦٩
٣٧٧١٩٦٤٦
ت.ت.اکیدا.ممنوع

طرح تخفیف ویژه
باران شهر
شستشوی انواع مبل، موکت
فرش ، سرامیک ، پرده
در محل - با ضمانت
٠٠٢٤ ٠٦٠ ٠٩١٣
٦٧٦٥ ٩١٨ ٠٩٣٥
٠٦٦٠ ٥٢١ ٣ ت.ت.ا.م

٥٠% تخفیف شستشوی
مبلمان با دستگاه تمام اتوماتیک
در محل - باران سپاهان
٠٩١٣٥٥٥٥٤٦٩-٣٧٧١٩٦٤٦

باران سپاهان
شستشوی انواع مبلمان
خوشخواب و پرده
تضمینی
با دستگاه مکانیزه در محل
تخفیف ویژه نوروز
٥٤٦٩ ٥٥٥ ٠٩١٣
٩٦٤٦ ٧٧١ ٣ ت.ت.م

ارزانتر از همه جا (٤٧٥٩٥)
شستشو و خشکشویی
مبلمان ، ساب سنگ و آجر
٠٩١٣٢١٤٩٥٣٨-٣٣٣٨٦٨٩٢

شست و شوی مبل
پرده و فرش - کارواش سیار
٠٩١٠٣٤٧٠٩٤٦
٣٤٥١٥١٥٩

باران سپاهان
شستشوی انواع مبلمان
خوشخواب و پرده
تضمینی
با دستگاه مکانیزه در محل
٤٠% تخفیف عیدانه
٥٤٦٩ ٥٥٥ ٠٩١٣
٩٦٤٦ ٧٧١ ٣ ت.ت.م

باران سپاهان
شستشوی انواع مبلمان
خوشخواب و پرده
تضمینی
با دستگاه مکانیزه در محل
٥٠% تخفیف ویژه بهمن ماه
٥٤٦٩ ٥٥٥ ٠٩١٣
٩٦٤٦ ٧٧١ ٣ ت.ت.م

مبل شویی عدل
شستشوی مبلمان
با بهترین کیفیت ، با قیمت مناسب
٠٩١٣٧٣٧١٥٥٦-٧٧٢٠٢٩٢

تخفیف ویژه باران شهر
عیدانه
شستشوی انواع مبل
فرش ، موکت ، سرامیک
و پرده و باغچه کاری
در محل با دستگاه تمام اتوماتیک
با ضمانت
٤٦٩ ٥٥ ٥٥ ٠٩١٣
٤٦ ٩٦ ٧٧١ ت.ت.پ.ق.د

خشک شویی مبل
مکانیزه با کادر مجرب در منزل
٦ - ٠٩١٣٧٣٧٥٩٢٥
٣٢٢٦٦٤١٦

مبل شویی زاینده رود
فقط ٤٠/٠٠٠ ت
سرویس رایگان
٣١ ١٩ ٧٧٨

٤٧٥٩٥ ارزانتر از همه جا
شستشوی و خشکشویی
مبلمان - ساب سنگ و آجر
٩٥٣٨ ٢١٤ ٠٩١٣

//Analytics Code