ازدواج آسان
باغ تالار تیام با ١٠ مورد
خدمات رایگان - قیمت استثنایی
٣٦٥٤٠٥١٩-٠٩١٣١٠٩٢٨٣١

تالار پذیرایی خاتون
طرح تخفیف ویژه پاییز
٠٩١٣٩١٠٦٣٠٠
٠٣١٣٦٥٤١٣٥٨ ت.ت.م

باغ تالار بزرگ همسران
عقد، عروسی، میهمانی
(تخفیف ویژه) مشتاق سوم
٠٩١٣٣٠٧٠٦٤٣

باغ تالار قصر آریا
تخفیف ویژه ورودی
٢٠ الی ٤٠ درصد ، فقط تا
٢٥ اسفندماه فرصت دارید
٠٩١٣٦٠٢٣٥٠٠
٠٩٣٩٨٣٨٩٥٥٤مدیریت
آبشارسوم ، بلواراشکاوند
مقابل تقاطع دوم،باغ تالار قصر آریا

مجموعه تشریفاتی ارس
میزبانی حرفه ای برای تحقق یک شب رویایی
لوکس ترین جشن ها با مالکیت باغ و تالاری مجلل
با بهترین قیمت ها ، جشن ویژه برای همه ی سلیقه ها
با هر توان مالی-ش تماس: ٠٩٢١٠٨٣٥٠٠٩
٣٢٢٠٧٧٩٥ -٣٢٢١٩٦٧٧

تالار قصر آریا
ورودی تالار، ظروف پذیرایی
جایگاه ، استیج ، رقص نور
پرسنل ، آتش بازی ، دف
میزدم راهی ، میز خاطرات
پرواز کبوتر ، پارکینگ اختصاصی
تخفیف ویژه تا اسفندماه
٠٩١٣٦٠٢٣٥٠٠ شیری

تالار حسام
جشن ، عقد ، عروسی ، ورودی
رایگان ، غذا هر نفر ٧٥٠٠ ت
٠٩١٢٢١٥٤٥٧٣-٣٣٨٦٣٢٣٠

تالار قصر آریا
ورودی تالار،ظروف پذیرایی
جایگاه ، استیج ، رقص نور
پرسنل ، آتش بازی ، دف
میزدم راهی ، میز خاطرات
پرواز کبوتر ، پارکینگ اختصاصی
تخفیف ویژه تا اسفندماه
٠٩١٢٤٢٠٠٧٨٠ مدیریت
ت.ت.م

تالار رویا
با دکور جدید و شرایط اقساطی
مشتاق سوم،ابتدای خ ارغوانیه
٠٩١٣١٠٧٠٠٩٨-٣٥٣١٧٢٠٠

باغ تالار طلائیه
به مناسبت ماه شعبان و رمضان
٥٠% تخفیف ورودی
٣٧٤٧٥٨٥٠-٠٩١٣٨٠٠٤٠٦٥

تالار حسام
جشن ، عقد ، عروسی ، ورودی
رایگان ، غذا هر نفر ٧٥٠٠ ت
٠٩١٢٢١٥٤٥٧٣-٣٣٨٦٣٢٣٠

تالار رویا
با دکورجدید و قیمت استثنایی
مشتاق سوم - ابتدای خ ارغوانیه
٣٥٣١٧٢٠٠-٠٩١٣١٠٧٠٠٩٨

تالار تشریفات گنجینه نور
VIP با سالنهای مبله ، بهترین
نقطه مرغ ، پارکینگ اختصاصی
٥٦٣ ٠ ٦٥٤ ٣

تالار مهرقائم - تالار ، شام
پرسنل ، موزیک ، فیلمبردار
آتش بازی ، جایگاه ، فقط با
٣/٥٠٠ م - ٠٩١٣٥٦٠٧٥٠٠

مجموعه تشریفاتی ارس
میزبانی حرفه ای برای تحقق یک شب رویایی
لوکس ترین جشن ها با مالکیت باغ و تالاری مجلل
با بهترین قیمت ها ، جشن ویژه برای همه ی سلیقه ها
با هر توان مالی- ش تماس: ٠٩٢١٠٨٣٥٠٠٩
٣٢٢٠٧٧٩٥-٣٢٢١٩٦٧٧

گنجینه نور - عقد
عروسی ، ولیمه ، تخفیف ویژه
تا بهمن - ٦٩ ٥٧ ٣٠١ ٠٩١٣
٣٦٥٤٠٥٦٣-٠٩١٢٥٩٧٢٢٣٠

تالار رویا
با دکورجدید و قیمت استثنایی
مشتاق سوم - ابتدای خ ارغوانیه
٣٥٣١٧٢٠٠-٠٩١٣١٠٧٠٠٩٨

باغ تالار سعدآباد
ورودی کلیه جشنها رایگان
جهت دی ، بهمن ، اسفند
٧٤٣٠ ٨٥٨ ٣

ازدواج آسان
باغ تالار تیام با ١٠ مورد
خدمات رایگان - قیمت استثنایی
٣٦٥٤٠٥١٩-٠٩١٣١٠٩٢٨٣١

ازدواج آسان
باغ تالار تیام - با ١٠ مورد خدمات
رایگان - قیمت استثنایی
٣٦٥٤٠٥١٩-٠٩١٣١٠٩٢٨٣١

باغ تالار سعدآباد
ورودی کلیه جشنها رایگان
جهت دی ، بهمن ، اسفند
٠٩١٣١١٨٦٤٩٣-٣٨٥٨٧٤٣٠

باغ تالار قصر آریا
خودروی اختصاصی
بنز کروک CLK
تالار به صورت مبله
جایگاه عروس و داماد
سیستم صوت ، استیج ، رقص نور
پرسنل پذیرایی ، آتش بازی
پرواز کبوتر ، بالن آرزوها
میز دم راهی ، میز خاطرات
دف و اسپند ، پارکینگ اختصاصی
(هدیه مدیریت + تخفیف ویژه)
آبشار سوم - میدان شهید کشوری
بلوار اشکاوند - ت.ت.م
www.Ghasrearia.ir
٣٥٠٠ ٦٠٢ ٠٩١٣ شیری

باغ تالار ونوس
قیمت استثنایی باغ
و سرویس دهی ١میلیون
٠٩١٣٠٩٤٤١١٩

باغ تالار قصر آریا
خودروی اختصاصی
بنز کروک CLK
تالار به صورت مبله
جایگاه عروس و داماد
سیستم صوت ، استیج ، رقص نور
پرسنل پذیرایی ، آتش بازی
پرواز کبوتر ، بالن آرزوها
میز دم راهی ، میز خاطرات
دف و اسپند ، پارکینگ اختصاصی
(هدیه مدیریت + تخفیف ویژه)
آبشار سوم - میدان شهید کشوری
بلوار اشکاوند - ت.ت.م
www.Ghasreavia.ir
٣٥٠٠ ٦٠٢ ٠٩١٣ شیری

تالار تشریفاتی خاتون
(تخفیف ولیمه حجاج)- میزبانی
متفاوت برای میهمانی خاص
٠٩١٣٣٢٦٦٠٨٤

گنجینه نور
تالار + نورپردازی + موزیک +
شام ، هر نفر فقط ١٢/٥٠٠ ت
٣٦٥٤٠٥٦٣-٠٩١٣٣٠١٥٧٦٩

باغ تالار مجلل
**سعدآباد**
با مدیریت و دیزاین جدید
و تشریفات روز
٠٩١٣١١٨٦٤٩٣ ت.ت.ا.م

باغ ، تالار و مکان های
ویژه جهت جشن ها
با قیمت مناسب
٠٩١٩٨٣٨٩١٨٣ ت.ت.م

باغ ، تالار و مکان های
ویژه جهت جشن ها
با قیمت مناسب
٠٩١٩٨٣٨٩١٨٣ ت.ت.م

باغ تالار سعدآباد
با ورودی رایگان
با دکوراسیون جدید و شیک
و با مدیریت جدید
پذیرای مجالس شما می باشد
٣٨٥٨٧٤٣٠
٠٩١٣١١٨٦٤٩٣

//Analytics Code