ازدواج آسان
باغ تالار تیام با ١٠ مورد
خدمات رایگان - قیمت استثنایی
٣٦٥٤٠٥١٩-٠٩١٣١٠٩٢٨٣١

تالار قصر آریا
ورودی تالار، ظروف پذیرایی
جایگاه ، استیج ، رقص نور
پرسنل ، آتش بازی ، دف
میزدم راهی ، میز خاطرات
پرواز کبوتر ، پارکینگ اختصاصی
تخفیف ویژه تا اسفندماه
٠٩١٣٦٠٢٣٥٠٠ شیری

ازدواج آسان
باغ تالار تیام با ١٠ مورد
خدمات رایگان - قیمت استثنایی
٣٦٥٤٠٥١٩-٠٩١٣٠١٠٠١٠٥

باغ تالار بزرگ همسران
عقد، عروسی، میهمانی
(تخفیف ویژه) مشتاق سوم
٠٩١٣٣٠٧٠٦٤٣

تالار حسام
جشن ، عقد ، عروسی ، ورودی
رایگان ، غذا هر نفر ٧٥٠٠ ت
٠٩١٢٢١٥٤٥٧٣-٣٣٨٦٣٢٣٠

باغ تالار قصر آریا
مبله، جایگاه عروس و داماد
استیج و رقص نور، آتش بازی
پرواز کبوتر، میزدم راهی و
یادبود، دف و اسپند، پارکینگ
(پرداخت به دلخواه مشتری)
آبشارسوم ، میدان کشوری
ابتدای بلواراشکاوند
٠٩١٣٦٠٢٣٥٠٠-٠٩١٢٤٢٠٠٧٨٠

تالار قصر آریا
ورودی تالار،ظروف پذیرایی
جایگاه ، استیج ، رقص نور
پرسنل ، آتش بازی ، دف
میزدم راهی ، میز خاطرات
پرواز کبوتر ، پارکینگ اختصاصی
تخفیف ویژه تا اسفندماه
٠٩١٢٤٢٠٠٧٨٠ مدیریت
ت.ت.م

تالار رویا
با دکور جدید و شرایط اقساطی
مشتاق سوم،ابتدای خ ارغوانیه
٠٩١٣١٠٧٠٠٩٨-٣٥٣١٧٢٠٠

باغ تالار قصر آریا
تخفیف ویژه ورودی
٢٠ الی ٤٠ درصد ، فقط تا
٢٥ اسفندماه فرصت دارید
٠٩١٣٦٠٢٣٥٠٠
٠٩٣٩٨٣٨٩٥٥٤مدیریت
آبشارسوم ، بلواراشکاوند
مقابل تقاطع دوم،باغ تالار قصر آریا

مجموعه تشریفاتی ارس
میزبانی حرفه ای برای تحقق یک شب رویایی
لوکس ترین جشن ها با مالکیت باغ و تالاری مجلل
با بهترین قیمت ها ، جشن ویژه برای همه ی سلیقه ها
با هر توان مالی- ش تماس: ٠٩٢١٠٨٣٥٠٠٩
٣٢٢٠٧٧٩٥-٣٢٢١٩٦٧٧

باغ تالار طلائیه
به مناسبت ماه شعبان و رمضان
٥٠% تخفیف ورودی
٣٧٤٧٥٨٥٠-٠٩١٣٨٠٠٤٠٦٥

تالار پذیرایی خاتون
طرح تخفیف ویژه پاییز
٠٩١٣٩١٠٦٣٠٠
٠٣١٣٦٥٤١٣٥٨ ت.ت.م

مجموعه تشریفاتی ارس
میزبانی حرفه ای برای تحقق یک شب رویایی
لوکس ترین جشن ها با مالکیت باغ و تالاری مجلل
با بهترین قیمت ها ، جشن ویژه برای همه ی سلیقه ها
با هر توان مالی-ش تماس: ٠٩٢١٠٨٣٥٠٠٩
٣٢٢٠٧٧٩٥ -٣٢٢١٩٦٧٧

ازدواج آسان
باغ تالار تیام با ١٠ مورد
خدمات رایگان - قیمت استثنایی
٣٦٥٤٠٥١٩-٠٩١٣١٠٩٢٨٣١

باغ تالار قصر آریا
خودروی اختصاصی
بنز کروک CLK
تالار به صورت مبله
جایگاه عروس و داماد
سیستم صوت ، استیج ، رقص نور
پرسنل پذیرایی ، آتش بازی
پرواز کبوتر ، بالن آرزوها
میز دم راهی ، میز خاطرات
دف و اسپند ، پارکینگ اختصاصی
(هدیه مدیریت + تخفیف ویژه)
آبشار سوم - میدان شهید کشوری
بلوار اشکاوند - ت.ت.م
www.Ghasrearia.ir
٣٥٠٠ ٦٠٢ ٠٩١٣ شیری

ازدواج آسان
باغ تالار تیام - با ١٠ مورد خدمات
رایگان - قیمت استثنایی
٣٦٥٤٠٥١٩-٠٩١٣١٠٩٢٨٣١

تالار حسام
جشن ، عقد ، عروسی ، ورودی
رایگان ، غذا هر نفر ٧٥٠٠ ت
٠٩١٢٢١٥٤٥٧٣-٣٣٨٦٣٢٣٠

تالار تشریفات گنجینه نور
VIP با سالنهای مبله ، بهترین
نقطه مرغ ، پارکینگ اختصاصی
٥٦٣ ٠ ٦٥٤ ٣

گنجینه نور - عقد
عروسی ، ولیمه ، تخفیف ویژه
تا بهمن - ٦٩ ٥٧ ٣٠١ ٠٩١٣
٣٦٥٤٠٥٦٣-٠٩١٢٥٩٧٢٢٣٠

تالار رویا
با دکورجدید و قیمت استثنایی
مشتاق سوم - ابتدای خ ارغوانیه
٣٥٣١٧٢٠٠-٠٩١٣١٠٧٠٠٩٨

باغ تالار قصر آریا
خودروی اختصاصی
بنز کروک CLK
تالار به صورت مبله
جایگاه عروس و داماد
سیستم صوت ، استیج ، رقص نور
پرسنل پذیرایی ، آتش بازی
پرواز کبوتر ، بالن آرزوها
میز دم راهی ، میز خاطرات
دف و اسپند ، پارکینگ اختصاصی
(هدیه مدیریت + تخفیف ویژه)
آبشار سوم - میدان شهید کشوری
بلوار اشکاوند - ت.ت.م
www.Ghasreavia.ir
٣٥٠٠ ٦٠٢ ٠٩١٣ شیری

باغ تالار سعدآباد
ورودی کلیه جشنها رایگان
جهت دی ، بهمن ، اسفند
٠٩١٣١١٨٦٤٩٣-٣٨٥٨٧٤٣٠

تالار مهرقائم - تالار ، شام
پرسنل ، موزیک ، فیلمبردار
آتش بازی ، جایگاه ، فقط با
٣/٥٠٠ م - ٠٩١٣٥٦٠٧٥٠٠

گنجینه نور
تالار + نورپردازی + موزیک +
شام ، هر نفر فقط ١٢/٥٠٠ ت
٣٦٥٤٠٥٦٣-٠٩١٣٣٠١٥٧٦٩

باغ تالار ونوس
قیمت استثنایی باغ
و سرویس دهی ١میلیون
٠٩١٣٠٩٤٤١١٩

تالار رویا
با دکورجدید و قیمت استثنایی
مشتاق سوم - ابتدای خ ارغوانیه
٣٥٣١٧٢٠٠-٠٩١٣١٠٧٠٠٩٨

باغ ، تالار و مکان های
ویژه جهت جشن ها
با قیمت مناسب
٠٩١٩٨٣٨٩١٨٣ ت.ت.م

تالار تشریفاتی خاتون
(تخفیف ولیمه حجاج)- میزبانی
متفاوت برای میهمانی خاص
٠٩١٣٣٢٦٦٠٨٤

باغ تالار سعدآباد
ورودی کلیه جشنها رایگان
جهت دی ، بهمن ، اسفند
٧٤٣٠ ٨٥٨ ٣

باغ تالار مجلل
**سعدآباد**
با مدیریت و دیزاین جدید
و تشریفات روز
٠٩١٣١١٨٦٤٩٣ ت.ت.ا.م

//Analytics Code