دکتر ملیحه داوری
تخفیف ٤٠% برداشتن خال
لیزر ، رفع خط اخم
٠٩١٣١٠٠٦٩١٤-٣٦٢٧٠٣٧٤

درمان موثر جوش ها و لک ها
کک مک،چین و چروک و افتادگی
پوست همراه با شفاف سازی
درمان کامل ریزش مو و رفع
موهای زائد صورت و بدن
برداشتن انواع خال،زگیل
میخچه ، تاتو
درمان منافذ پوستی و جای جوش
٠٩١٣١١١٤٠٦٠-٣٣٧٣١٣١ ٣

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان به روشPRP ، مزو
لیزر ، بوتاکس و رفع موهای
زاید -٣٤٤٣٣٤٨٤ ت.ت.م

پوست و زیبایی
درمان ریزش مو
و رشد مجدد
تزریق بوتاکس و ژل
prp- پاکسازی و جوانسازی
پوست- رفع موهای زائد صورت
و بدن-از بین بردن خال
و جوش- لیزرتراپی
پاک کردن تاتو و خالکوبی
دروازه تهران - مجتمع ستاره
طبقه ٢ - واحد ٢٠١
٦٦٩ ٩١ ٣٣٣
٩٩٢٣ ٩٠٣ ٠٩١٣

درمان موثر جوش ها و لک ها
کک مک،چین و چروک و افتادگی
پوست همراه با شفاف سازی
درمان کامل ریزش مو و رفع
موهای زائد صورت و بدن
برداشتن انواع خال،زگیل
میخچه ، تاتو
درمان منافذ پوستی و جای جوش
٠٩١٣١١١٤٠٦٠-٣٣٧٣١٣١

درمان موثر جوش ها و لک ها
کک مک،چین و چروک و افتادگی
پوست همراه با شفاف سازی
درمان کامل ریزش مو و رفع
موهای زائد صورت و بدن
برداشتن انواع خال،زگیل،میخچه
تاتو،درمان منافذ پوستی و جای
جوش، دکتر امیر حسین عطار
٠٩١٣١١١٤٠٦٠-٣٣٧٣١٣١

دکتر ملیحه داوری
تخفیف ٤٠% جوانسازی
لیزر ، رفع خط اخم
٠٩١٣١٠٠٦٩١٤-٣٦٢٦٢٥٧٩

لاغری با لیزر (تضمینی)
کاشت مو و ابرو
تزریق ژل و بوتاکس
٣٣٣٣١٣٠٠-٠٩١٣١١٧٥٧٩١

دکتر خزائیلی
رفع خط اخم ، جوانسازی صورت
لیزر موهای زائد - روزهای فرد
صبح ها - ٠٥ ٤٥ ٦٨ ٣٢

دکترمهرنوش اسماعیلی
درمان به روش،PRP،مزو،لیزر
بوتاکس و رفع موهای زاید
٣٤٤٣٣٤٨٤

دکترمهرنوش اسماعیلی
درمان به روش PRP ، مزو
لیزر ، بوتاکس و رفع موهای زاید
٣٤٤٣٣٤٨٤

درمان پوست های خشک
هیدرودرمی ، مزوتراپی
تخفیف ٣٠% ، صبح های فرد
٠٩١٣٣١١٥٠٢٨-٣٢٦٨٤٥٠٥

پوست و زیبایی
درمان ریزش مو
و رشد مجدد
تزریق بوتاکس و ژل
prp- پاکسازی و جوانسازی
پوست- رفع موهای زائد صورت
و بدن-از بین بردن خال
و جوش- لیزرتراپی
پاک کردن تاتو و خالکوبی
دروازه تهران - مجتمع ستاره
طبقه ٢ - واحد ٢٠١
٦٦٩ ٩١ ٣٣٣
٩٩٢٣ ٩٠٣ ٠٩١٣

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان به روش PRP،مزو،لیزر
بوتاکس رفع موهای زاید
٣٤٤٣٣٤٨٤ ت.ت.م

دکتر ملیحه داوری
تخفیف ٤٠%، جوانسازی
رفع لک و کک مک
چین و چروک،موهای زائد
خط اخم،ریزش مو و
برداشت خال
محتشم کاشانی - ٢٥٧٩ ٦٢٦
٦٩١٤ ١٠٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان به روش PRP،بوتاکس
مزو،لیزر،رفع موهای زائد
۳۴۴۳۳۴۸۴

(دکتر مهرنوش اسماعیلی)
درمان به روش PRP ، مزو
لیزر ، بوتاکس و رفع موهای
زائد - ۳۴۴۳۳۴۸۴ ت.ت.م

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان به روش PRP مزو
لیزربوتاکس و رفع موهای زاید
۴۴۳۳۴۸۴

درمان موهای زائد
رفع افتادگی پوست صورت
و بدن ، تیرگی دور چشم
ازبین بردن خال ، لک ، کک
و مک ، تاتو ، رفع انواع اسکار
درمان ریزش مو
٦٢٤١٠٥٠ ت.ت.ا.م

رفع موهای زائد
درمان کک مک،جوش صورت
لاغری - ١٣٠٠ ٣٣٣
٥٧٩١ ١١٧ ٠٩١٣

پوست و زیبایی
درمان ریزش مو
و رشد مجدد
تزریق بوتاکس و ژل
prp- پاکسازی و جوانسازی
پوست- رفع موهای زائد صورت
و بدن-از بین بردن خال
و جوش- لیزرتراپی -
پاک کردن تاتو و خالکوبی
دروازه تهران - مجتمع ستاره
طبقه ٢ - واحد ٢٠١
٦٦٩ ٩١ ٣٣
٩٩٢٣ ٩٠٣ ٠٩١٣

درمان موثر جوش ها و لک ها
کک مک،چین و چروک و افتادگی
پوست همراه با شفاف سازی
درمان کامل ریزش مو و رفع
موهای زائد صورت و بدن
برداشتن انواع خال،زگیل،میخچه
تاتو،درمان منافذ پوستی و جای
جوش، دکتر امیر حسین عطار
٠٩١٣١١١٤٠٦٠-٣٣٧٣١٣١

مرکز فیزیوتراپی حدیث
درمان تضمینی مفاصل و ستون
فقرات با آخرین تجهیزات
پیشرفته -۰۹۱۳۰۲۰۷۸۵۴

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان با PRP ، لیزر ، مزو
بوتاکس و....تاتو و رفع آن
٤٤٣٣٤٨٤

دکتر مهنوش اسماعیلی
درمان با PRP ، لیزر ، مزو
بوتاکس و...رفع موهای زائد
٤٤٣٣٤٨٤

دکتر پونه دورودی
لیزر ، میکرودرم ، بوتاکس
ژل و ... ، با تخفیف ٣٠ تا ٥٠%
٤٤٦ ٥٥ ٧٧

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان با PRP ، لیزر
مزو بوتاکس و...
٤٤٣٣٤٨٤

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان به روش PRP
لیزر، مزوتراپی، بوتاکس، ژل و ...
۰۹۱۳۹۵۸۸۰۲۰-۴۴۳۳۴۸۴

دکتر نوشین کیوانداریان
فوق تخصص بیماریهای
کلیه، متخصص بیماریهای داخلی
۵۹ ۷۶ ۲۲۰

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان به روش PRP
لیزر، مزوتراپی، بوتاکس، ژل و ...
۰۹۱۳۹۵۸۸۰۲۰-۴۴۳۳۴۸۴

//Analytics Code