طراح و گرافیست خانم
مسلط به نرم افزارهای گرافیکی
٣٢٢١٦٠٦٦
٣٢٢٢٥٠٩٦

نیازمند یک نفر
طراح
در دفتر تایپ و تکثیر
٩٩ ٣٢ ٦٥٨ ٠٩١٣

طراح گرافیک خانم
مسلط به فتوشاپ و برنامه های
گرافیکی - ٣٥٧٢١٨٩٨
٠٩١٣١١٠٤٥٨٩

فتوشاپیست ماهر خانم
نیمه وقت-جهت کار در آتلیه
خ فردوسی ٣٢٢٣٤١٦٧
٠٩١٣٢١٦٥٤٧٢

٢ نفر طراح گرافیک
و ناظر چاپ در مجتمع انتشارات
و تبلیغات ایلیا با حقوق عالی
و بیمه ، ٣-٣٢٦٦٩٣٣١

استخدام گرافیست وب
حرفه ای
بصورت پروژه ای
مسلط به html.css
ارسال رزومه به:
info@padideit.com
١-٤٥٧٠ ٢٧٢ ٣
٥٥٦١ ١٠٧ ٠٩١٣

خانم و آقا مسلط به ورد
و فتوشاپ ، جهت کار در
دفتر فنی - ٣٢٢٨٢١١٨
٠٩٣٣٦٠٣٤٢٢٤

فتوشاپیست ماهر
جهت کار در آتلیه
محل کار فردوسی
٠٩١٣٢١٦٥٤٧٢-٣٢٢٣٤١٦٧

طراح و گرافیست
مسلط و با سابقه
ثبت نام: job.hgr.ir
٠٩١٣٠٠٠٣١٠٧ ت.ت.م

کارمند خانم جهت میکس
فیلم ،قرارداد ٢ ساله با
آموزش رایگان ٣٦٦١٩٣٤٠
٠٩٠١٣٩٧٣٠٦١ ت.ت.م

فتوشاپ کار حرفه ای
خانم
با روابط عمومی بالا
٦٠ ١٨ ٦٦٨ ٣ ت.ت.م

فتوشاپیست ماهر خانم
نیمه وقت ، جهت کار در آتلیه
خ فردوسی - ٦٧ ٤١ ٢٣ ٣٢
٧٢ ٥٤ ٢١٦ ٠٩١٣

دو نفر خانم آشنا
به کامپیوتر و فتوشاپ
جهت آتلیه حقوق ٧٠٠ هزار
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

نیازمند طراح گرافیک
حرفه ای ترجیحا کارشناس
ارشد آقا - ٣٧٧٢٦٢٥٠
٠٩٣٧٠٣٧٥٥٩٥

طراح مسلط به فتوشاپ
باسابقه،نمونه کار و شماره تماس
Sayna.design
gmail.com@

به یک نفر طراح
مسلط به فتوشاپ جهت کار
در دفتر تایپ تکثیر نیازمندیم
٤٩٣٣ ٦٨٨ ٠٩٣٥

طراح خانم مسلط به فتوشاپ
تمام وقت-نیمه وقت
پروژه ای -٣٢٦٤٩٢٨٠
٠٩١٣١٦٩٢٤١٢ت.ت.م

طراح و گرافیست
مسلط و با سابقه
ثبت نام : job.hgr.ir
٠٩١٣٠٠٠٣١٠٧

طراح آشنا به فتوشاپ
و امور چاپ ترجیحا خانم
٤٠٤٩ ٣٣٧ ٣
ساعت تماس: ١٧-٨

تعدادی طراح خانم ماهر
بصورت ‍ پاره وقت جهت کار
در آتلیه - ٣٦٦٧٤٧٦٨
٠٩١٣٩٠٠٥٠٦١

استخدام طراح وب سایت
در یک شرکت مهندسی
(سپاهان شهر)
٦٦٦ ١٧ ٠ ٩٥

کارمند نیمه وقت
محدوده مشتاق سوم
تماس تا ساعت ١٧
٦٣٨٧ ١١٥ ٠٩٣٠

خانم گرافیست باسابقه کار
جهت شرکت تبلیغاتی
٣٢٣٥٣٠٤٢ داخلی ٩
٠٩١٣٣١٠٢٢٤٥

خانم جهت میکس فیلم
مبتدی یا آشنا به کامپیوتر
٩٥٠٢٣٠٦١ ت.ت.م
٠٩٠١٣٩٧٣٠٦١

یک نفر طراح
یک نفر ناظر چاپ
حرفه ای ، با حقوق عالی و بیمه
٣ - ٣١ ٩٣ ٦٦ ٣٢

به یک نفر طراح
آشنا به فتوشاپ و گرافیک
نیازمندیم
٣ - ٨٨٢ ٧٥ ٣٧٤

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ جهت کار درچاپخانه
نیازمندیم٨٩-٣٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٧٩٠٠٠١٨

گرافیست حرفه ای
وب سایت با شرایط عالی
٣٦٦٨١٨٦٠
ت.ت.م

خانم مسلط به فتوشاپ
و ورد جهت کار دفتر فنی
خ پروین - ٣٢٢٨٢١١٨
٠٩٣٣٦٠٣٤٢٢٤

شرکت مهندسی مبنا
طراح وگرافیست تولید محصولات
نرم افزاری - ٣ سال سابقه
تماس ١٣-٩، ٣٢٧٣٦٦٩٢

//Analytics Code