استخدام طراح وب سایت
در یک شرکت مهندسی
(سپاهان شهر)
٦٦٦ ١٧ ٠ ٩٥

کارمند نیمه وقت
محدوده مشتاق سوم
تماس تا ساعت ١٧
٦٣٨٧ ١١٥ ٠٩٣٠

طراح و گرافیست
مسلط و با سابقه
ثبت نام : job.hgr.ir
٠٩١٣٠٠٠٣١٠٧

گرافیست حرفه ای
وب سایت با شرایط عالی
٣٦٦٨١٨٦٠
ت.ت.م

خانم مسلط به فتوشاپ
و ورد جهت کار دفتر فنی
خ پروین - ٣٢٢٨٢١١٨
٠٩٣٣٦٠٣٤٢٢٤

طراح دکوراسیون داخلی
نیمه وقت-محدوده مشتاق سوم
س تماس: ١٢ الی ١٧
٦٣٨٧ ١١٥ ٠٩٣٠

شرکت مهندسی مبنا
طراح وگرافیست تولید محصولات
نرم افزاری - ٣ سال سابقه
تماس ١٣-٩، ٣٢٧٣٦٦٩٢

گرافیست حرفه ای
وب سایت با شرایط عالی
٣٦٦٨١٨٦٠ ت.ت.م

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ جهت کار درچاپخانه
نیازمندیم٨٩-٣٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٧٩٠٠٠١٨

طراح ماهر خانم
مسلط به فتوشاپ
٠٩١٣٩٠٠٥٠٦١
٣٦٦٧٤٧٦٨ ت.ت.م

استخدام طراح مسلط به
سایت و طراحی صفحات وب
و برنامه نویس با حقوق ثابت
٠٩١٣٨٢٧٥٦٥٨

چاپخانه معتبر نیازمند
گرافیست خانم مسلط به فتوشاپ
کارل دراو ٣٢٦٦٦٩٧٣
٠٩١٣٢٠٤١٦٣٥

طراح و گرافیست
مسلط به فتوشاپ و کرل
جهت کار در شرکت تبلیغاتی
٠٩٣٩٦٦٠٩٣٥٦-٣٦٦٣٦٥٧٢

گرافیست خانم جهت
فعالیت در دفتر تبلیغاتی
نیمه وقت صبح ها - ت.ت.م
۳۶۲۷۲۴۴٢ ـ۰۹۱۳۵۴۴۸۶۲۴

طراح و گرافیست مسلط
به فتوشاپCSS.HTML
تماس در ساعت اداری
٣٢٦٦٩٣٠٦

استخدام طراح
مسلط به فتوشاپ و
صفحه بندی کتاب
٠٩١٣٨٢٧٥٦٥٨

به ٢ نفر طراح حرفه ای
مسلط به فتوشاپ و کرل
نیازمندیم. ٣٦٦٣٦٥٧٢
٠٩٣٩٦٦٠٩٣٥٦

خانم گرافیست جهت
شرکت تبلیغاتی - محدوده
خ شمس آبادی - ٣٢٣٥٣٠٤٢
٠٩١٣٣١٠٢٢٤٥

طراح مسلط به فتوشاپ
با سابقه کار - ارسال
نمونه کار و شماره تماس به
sayna.design@gmail.com

به یک نفر طراح خانم
مسلط به فتوشاپ
نیازمندیم
٥٢٤٧ ٢٢٧ ٣

طراح خانم مسلط
به فتوشاپ جهت کار در چاپخانه
نیازمندیم ٨٩-٣٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٧٩٠٠٠١٨

به یکنفر طراح حرفه ای
خانم مسلط به فتوشاپ و
3DMAX - ٧٢ ٦٥ ٦٦٣ ٣
٥٦ ٩٣ ٦٦٠ ٠٩٣٩

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ با سابقه کار ، چاپ
و تبلیغات - ٣٣٣٨٤٧٢٩
٠٩١٣٥٦٥٣٣٨٣

گرافیست وب خانم
با حقوق مکفی
مراجعه به سایت:
itresaneh.com

طراح گرافیک حرفه ای
با نمونه کار چاپی و حقوق عالی
(محدوده وحید)
٣٦٢٧٧٧٠٩-٠٩١٣٠١١٥١١٩

به یک طراح خانم
مسلط به فتوشاپ نیازمندیم
٤٦ ٨١ ٣٤ ٣٢
٣٤ ٧٠ ١٦٥ ٠٩١٣

به یک نفر طراح خانم
مسلط به فتوشاپ
نیازمندیم
٥٢٤٧ ٢٢٧ ٣

طراح حرفه ای خانم
مسلط به3DMax-جهت دفتر
مهندسی -٣٤٤٤٩١٩٦
٠٩١٣٣٠٧٠٢٧٧

خانم گرافیست جهت
شرکت تبلیغاتی - محدوده
خ شمس آبادی - ٣٢٣٥٣٠٤٢
٠٩١٣٣١٠٢٢٤٥

طراح گرافیک حرفه ای
باسابقه کار،حقوق و مزایای عالی
٠٩١٣٠٢٢٧٩٤٤
٦-٣٢٦٦٧٠٤٥

//Analytics Code