طراح خانم
مسلط به فتوشاپ
ترجیحا محدوده چهارراه تختی
٠٩١٣٥٥٠٦٠٨٢-٣٢٣٤٨١٤٦

طراح و تایپیست مجرب
تمام وقت محدوده بلوار
کشاورز ٣٧٧٥٥٠٤٤
٠٩١٣٢٠٥١٦٧٨

طراح و گرافیست صفحات وب
مسلط به اتوماسیون مالی و اداری
کارشناس پشتیبانی
٣٦٦٣٧١١٦

طراح و تایپیست مجرب
خانم و آقا
محدوده بلوار کشاورز
٠٩١٣٢٠٥١٦٧٨-٣٧٧٥٥٠٤٤

خانم جهت طراحی آلبوم
سابقه کار حرفه ای ، تمام وقت
حقوق عالی - ٣٢٧٣٥٤٥٦
٠٩١٣٣١٠٨٦٠٦

به طراح گرافیک
خانم
نیازمندیم
٢٤ ٤٩ ٦٦ ٣٢

طراح و تایپیست مجرب
تمام وقت ، محدوده بلوار
کشاورز - ٣٧٧٥٥٠٤٤
٠٩١٣٢٠٥١٨٧٨

به طراح و گرافیست خانم
با مدرک کارشناسی و مسلط به
فتوشاپ وکارل نیازمندیم-ساعت
٧:٣٠ الی ١٦، ٣٢٢٣٨٧٠٥

خانم مسلط به فتوشاپ
آفیس و ورد - محدوده بزرگمهر
٠٩١٣٩١١٠٧٩٩
٣٢٢٩٣٠١٥

به یک نفر طراح حرفه ای
خانم جهت کار در آتلیه عکاسی
محدوده بزرگمهر نیازمندیم
٤٥٨ ٠ ٢٦٨ ٣

آتلیه فیلم و عکس آوام
به طراح عکس خانم
تمام یا نیمه وقت نیازمند است
٣٢٣٠٥٢٣٥

طراح خانم تمام وقت
همراه با آموزش ، محدوده
صارمیه - ٣٧٧١٨٠٦٠
٠٩١٣٣١٥٢٨٢٢

طراح خانم خلاق آشنا به
فتوشاپ جهت کار در دفتر
تبلیغات ٨/٥ تا ١٤
٣٦٢٤٨٤٠٨

شرکت عکس اصفهان
نیرو خانم مسلط به فتوشاپ
خ کمال اسماعیل، جنب پمپ بنزین
مراجعه ١١تا ١٣ ت.ت.م

طراح و گرافیست حرفه ای
انجام کار به صورت
پروژه ای - توافقی
ارسال نمونه کار
+ رزومه به :
Tookaplast@yahoo.com

شرکت عکس اصفهان
نیرو خانم
مسلط به فتوشاپ
خیابان کمال اسماعیل
جنب پمپ بنزین
مراجعه: ساعت١١ تا ١٣
ت.ت.م

به ٢ نفر خانم تدوینگر
و طراح جهت کار در آتلیه
نیازمندیم (محدوده کهندژ)
٣٧٣٩٣٤٩٩-٠٩١٣١٠١٣١١٦

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ جهت کار در چاپخانه
نیازمندیم ٩-٣٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٧٩٠٠٠١٨

خانم جهت طراحی آلبوم
سابقه کار حرفه ای،نیمه وقت
و تمام وقت - ٣٢٧٣٥٤٥٦
٠٩١٣٣١٠٨٦٠٦

استخدام نیروی خانم
تمام وقت و پاره وقت
کاملا مسلط به فتوشاپ
با سابقه کار
به شرکت عکس
خ کمال اسماعیل
جنب پمپ بنزین
از ساعت١١ الی ١٣ مراجعه نمایید
تماس تلفنی ممنوع

فتوشاپ کار و طراح خانم
نیازمندیم
ساکن ملک شهر یا خانه اصفهان
٣٤٤١٧٤٩٨-٠٩١٣٣١٩٢٥٩٧

دفتر تبلیغاتی
استخدام گرافیست خانم
نیمه وقت - نظرغربی (ت.ت.م)
٠٩١٣٥٤٤٨٦٢٤-٣٦٢٧٢٤٤٢

خانم مسلط به 3D مکس
و اتوکد بصورت تمام وقت
در دفتر معماری - ٣٢٢٢٣٧٣٧
٠٩١٣٧٥١٩٤٤٥

استخدام طراح مسلط به
word-photoshop
با سابقه کار مفید
٣٣٣٧٥٩٩٢

طراح گرافیک حرفه ای
با سابقه کار ، حقوق و مزایای
عالی ، ساعت : ١٨ - ٩
٠٩١٣٠٢٢٧٩٤٤-٣٢٦٦٧٠٤٦

طراح خانم محجبه
مسلط به فتوشاپ
ترجیحا محدوده چهارراه تختی
٠٩١٣٥٥٠٦٠٨٢-٣٢٣٤٨١٤٦

استخدام نیروی خانم
تمام وقت و پاره وقت
کاملا مسلط به فتوشاپ
با سابقه کاربه
شرکت عکس
خیابان کمال اسماعیل
از ساعت ١١ الی ١٣
مراجعه نمایید
تماس تلفنی ممنوع

دفتر تبلیغاتی
استخدام گرافیست خانم
نیمه وقت - نظرغربی (ت.ت.م)
٠٩١٣٥٤٤٨٦٢٤-٣٦٢٧٢٤٤٢

طراح با سابقه کار
مسلط به فتوشاپ
٣٣٣٨٩٨٥٢
٠٩١٣٢١٠٠٥٣٧

خانم مسلط به 3Dمکس
و اتوکد بصورت پاره وقت
دردفترمعماری ٣٢٢٢٣٧٣٧
٠٩١٣٧٥١٩٤٤٥

//Analytics Code