استخدام طراح
مسلط به فتوشاپ
ترجیحا خانم
٣٣٣٧٧٧٨٩ ت.ت.م

تعدادی طراح و میکسور
خانم - جهت آتلیه
(خ شیخ صدوق)
٠٩١٣٧٣٧٦٤٦٧-٣٦٦٧١٦٩١

تعدادی خانم جهت کار
در آتلیه آشنا به فتوشاپ
و عکاسی حقوق ٨٠٠
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

استخدام
طراح مالتی مدیا حرفه ای
حقوق بالا
٣٦ ٨٢ ٦٣ ٣٦

گرافیست وب حرفه ای
تمام وقت
حقوق بالا
٣٦ ٨٢ ٦٣ ٣٦

گرافیست خانم جهت
فعالیت در دفتر تبلیغاتی
٣٦٢٧٢٤٤٢
٠٩١٣٥٤٤٨٦٢٤ ت.ت.م

نیازمند یک نفر
طراح
در دفتر تایپ و تکثیر
٩٩ ٣٢ ٦٥٨ ٠٩١٣

تعدادی گرافیست خانم
س.ت : ٩ تا ١٤
٣٦٢٤٨٤٠٨
ت.ت.م

طراح گرافیک خانم
مسلط به فتوشاپ و برنامه های
گرافیکی - ٣٥٧٢١٨٩٨
٠٩١٣١١٠٤٥٨٩

کارمند خانم
مسلط به 3D MAX
جهت دفتر مهندسی
٠٩١٣٣٠٧٠٢٧٧-٣٤٤٢١٥١٨

استخدام طراح سایت
مسلط به ورد پرس
html و سئو
با نمونه کار
ارسال رزومه به:
info@padideit.com
٤٥٧٠ ٢٧٢ ٣
٥٥٦١ ١٠٧ ٠٩١٣

٢ نفر طراح گرافیک
و ناظر چاپ در مجتمع انتشارات
و تبلیغات ایلیا با حقوق عالی
و بیمه ، ٣-٣٢٦٦٩٣٣١

استخدام گرافیست وب
حرفه ای
بصورت پروژه ای
مسلط به html.css
ارسال رزومه به:
info@padideit.com
١-٤٥٧٠ ٢٧٢ ٣
٥٥٦١ ١٠٧ ٠٩١٣

طراح و گرافیست خانم
مسلط به نرم افزارهای گرافیکی
٣٢٢١٦٠٦٦
٣٢٢٢٥٠٩٦

به یک تایپیست و طراح
مسلط به فتوشاپ در دفتر فنی
در شاهین شهر نیازمندیم
٠٩١٣٩٠٧٩١٣٤

طراح
مسلط به 3DMAX
و Vray و اتوکد
٤٣١٩ ١٦٥ ٠٩١٣

فتوشاپیست ماهر خانم
نیمه وقت-جهت کار در آتلیه
خ فردوسی ٣٢٢٣٤١٦٧
٠٩١٣٢١٦٥٤٧٢

خانم و آقا مسلط به ورد
و فتوشاپ ، جهت کار در
دفتر فنی - ٣٢٢٨٢١١٨
٠٩٣٣٦٠٣٤٢٢٤

کارمند خانم جهت میکس
فیلم ،قرارداد ٢ ساله با
آموزش رایگان ٣٦٦١٩٣٤٠
٠٩٠١٣٩٧٣٠٦١ ت.ت.م

فتوشاپیست ماهر
جهت کار در آتلیه
محل کار فردوسی
٠٩١٣٢١٦٥٤٧٢-٣٢٢٣٤١٦٧

فتوشاپیست ماهر خانم
نیمه وقت ، جهت کار در آتلیه
خ فردوسی - ٦٧ ٤١ ٢٣ ٣٢
٧٢ ٥٤ ٢١٦ ٠٩١٣

دو نفر خانم آشنا
به کامپیوتر و فتوشاپ
جهت آتلیه حقوق ٧٠٠ هزار
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

فتوشاپ کار حرفه ای
خانم
با روابط عمومی بالا
٦٠ ١٨ ٦٦٨ ٣ ت.ت.م

طراح مسلط به فتوشاپ
باسابقه،نمونه کار و شماره تماس
Sayna.design
gmail.com@

طراح خانم مسلط به فتوشاپ
تمام وقت-نیمه وقت
پروژه ای -٣٢٦٤٩٢٨٠
٠٩١٣١٦٩٢٤١٢ت.ت.م

نیازمند طراح گرافیک
حرفه ای ترجیحا کارشناس
ارشد آقا - ٣٧٧٢٦٢٥٠
٠٩٣٧٠٣٧٥٥٩٥

یک نفر طراح
یک نفر ناظر چاپ
حرفه ای ، با حقوق عالی و بیمه
٣ - ٣١ ٩٣ ٦٦ ٣٢

طراح و گرافیست
مسلط و با سابقه
ثبت نام: job.hgr.ir
٠٩١٣٠٠٠٣١٠٧ ت.ت.م

به یک نفر طراح
مسلط به فتوشاپ جهت کار
در دفتر تایپ تکثیر نیازمندیم
٤٩٣٣ ٦٨٨ ٠٩٣٥

خانم جهت میکس فیلم
مبتدی یا آشنا به کامپیوتر
٩٥٠٢٣٠٦١ ت.ت.م
٠٩٠١٣٩٧٣٠٦١

//Analytics Code