استخدام
مسئول روابط عمومی
در
حصین حاسب سپاهان
ارسال رزومه به :
hacinnet@yahoo.com
٦٣ ٨١ ٣١٩ ٠٩١٣
آزمون دهید استخدام
شوید
(حسابداری)
٢٠ ١٦٠ ٩٥٠ ٠٣١
٣٢ ٢٠ ٦٦١ ٣

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل وانبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٧٤٩٤ ٦٢٧ ٣
٧٤٦١ ٦٢٧ ٣

حسابدار خانم نیمه وقت
آشنا با نرم افزار امین
ساعت تماس : ١٤ - ١٠
خ امام خمینی - ٣٣٣٤٤٧٣٠

به یک حسابدار خانم
به صورت نیمه وقت
آشنا به نرم افزار پارسیان
٩١ - ٤٧٩٠ ٧٧٧ ٣

یک شرکت معتبر تولیدی
جهت انجام امور حسابداری
نیازمند حسابدار (آقا)
آشنا با نرم افزار آسا سیستم
می باشد
ارسال رزومه به :
info@egnpco.com

یک شرکت بازرگانی معتبر
به تعدادی حسابدار
با حداقل ٢ سال سابقه کار
و مسلط به نرم افزار نوآوران
نیازمند است
تلفن : ٣٦٢٠٠٧٠٠
فکس : ٣٦٢٠٠٠١٢
و ایمیل :
nouri.m1978@gmail.com

خانم حسابدار
مسلط به سیستم پارسیان
پاره وقت ، خانه اصفهان
٣٤٤١٢٦٤٧-٠٩١٣١١٨٥٢٢٣

کارگاه کاملا عملی
حسابداری
بصورت حرفه ای و تضمینی
همراه با انجام امور مالیاتی
نقد و اقساط
٨٥٧٥ ٢٢٠ ٣

حساب کتاب مبین
استخدام و معرفی به کار
فروش و آموزش کلیه
نرم افزارهای حسابداری
انجام کلیه امور حسابداری
حسابرسی ، مالیاتی
آماده عقد قرارداد با شرکتها
دروازه شیراز ط فوقانی بانک دی
٠٩١٣٢١٩١٠٧١-٣٦٦٢٨٤٠٥


استخدام کارشناس حسابداری با شرایط زیر:
١- دارای مدرک لیسانس
٢- دارای ٤ سال سابقه کار مرتبط
٣ - آشنا به امور اداری
آدرس : اصفهان - شهرک صنعتی امیر کبیر
تلفن تماس : ٣٣٨٧٠٦٣١
ساعات تماس : ٨ الی ١٣ ت ت اکیدا م

حسابدار خانم
ساعت کار: ٩ تا ١٣/٣٠ ، ١٧
تا ٢١/٣٠ - هشت بهشت غربی
٣٢٧٣٦٣٠٠-٠٩١٣١١٥٨٤٨٨

خانم حسابدار با سابقه کار
با نرم افزار - خ کهندژ
نبوی منش - س.کار : ١٨ الی ١٥
١٣ الی ٨ ، ٠٤ ١٦ ٦٥ ٣٣

حسابدار با ٤ سال سابقه
مسلط به نرم افزار نوآوران
فکس : ٣٦٧٣٦٣٤١
Estekhdamsh@chmail.ir

چند نفر نیروی حسابدار
خانم جهت همکاری
ارسال رزومه :
E.hesabdar94@yahoo.com

حسابدار خانم
آشنا به حقوق و دستمزد و بیمه
با سابقه ، حقوق اداره کار
٣٢٣٥٧١٤٩

حسابدار خانم با سابقه
کار جهت شرکت مهندسی
نیازمندیم ، ساعت تماس :
١٤الی ١٧ - ٣٢٣٧١٧٥٩

حسابدار آقا
با سابقه کار
تماس : ٩ الی ١٥
٣٣٩٣٢٤٠٣

یک خانم حسابدار با سابقه
کار حسابداری با نرم افزار
محدوده خ کهندژ ، نبوی منش
١٦٠٤ ٣٦٥ ٣

حسابدار مسلط به امور
مالیاتی ، حسابرسی و امور بیمه
با سابقه کار - ٠٩١٣٣٠٧٧١٧٨
٠٩١٣١٣٩٣٦٣٠ ت.ت.م

حسابدار
با سابقه کاری حداقل ٥ سال
آشنا به نرم افزار رایورز
٣٦٦٩٣٩٢٦-٣٦٦٩٣٧٩٣

حسابدار
آشنا به همکاران سیستم
حداقل یک سال سابقه کار
پیمانکاری
٧٣٥٥ ٤٣١ ٠٩١٢
ارسال رزومه :
esfahan5026@yahoo.com
ت.ت.م

استخدام حسابدار با سابقه
جهت شرکت تولیدی صنعتی
(خ امام خمینی)
٣٣٨٦٥٣١٩

حسابدار خانم
ساعت کار : ٩ تا ١٣/٣٠ ، ١٧
تا ٢١/٣٠ - هشت بهشت غربی
٣٢٧٣٦٧٥١-٠٩١٣١١٥٨٤٨٨

حسابدار خانم تمام وقت
با سرویس رفت و برگشت
(شاهین شهر)نیازمندیم ت.ت.م
٣٣٨٠٨٦٦٣-٠٩١٣٠٠٠٤٦٧٨

ماکان استیل
حسابدار خانم - نیمه وقت
آشنا با نرم افزار امین
خ امام خمینی ٣٣٣٤٤٧٣٠

حساب کتاب مبین
استخدام و معرفی به کار
فروش و آموزش
کلیه نرم افزارهای حسابداری
انجام کلیه امور حسابداری
حسابرسی ، مالیاتی
آماده عقد قرارداد با شرکتها
دروازه شیراز - ط فوقانی بانک دی
٠٩١٣٢١٩١٠٧١-٣٦٦٢٨٤٠٥

حسابدار خانم
با سابقه کار مفید
محدوده خ کهندژ
٣٧٧٣٣٠٣٢-٠٩١٣١٠٩٢٥٩٦

استخدام
مسئول روابط عمومی
در
حصین حاسب سپاهان
ارسال رزومه به :
hacinnet@yahoo.com
٦٣ ٨١ ٣١٩ ٠٩١٣
آزمون دهید استخدام
شوید
(حسابداری)
٢٠ ١٦٠ ٩٥٠ ٠٣١
٣٢ ٢٠ ٦٦١ ٣

حسابدار حرفه ای
با روابط عمومی بالا و مسلط به
کامپیوتر ، با حداقل ٣ سال
سابقه کار - ٣٦٦٢٨٢١١

حسابدار خانم آشنا
به نرم افزار هلو و پارسیان
محدوده شمس آبادی
٣٢٢٣٠٨٠٣ تماس:١٦-١٤

//Analytics Code