حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل و انبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٨ - ٣٧ ١٤ ٢٨ ٣٦

تعدادی حسابدار جهت
کار در فروشگاه - محدوده
خ ارتش نیازمندیم
٠٩٣٣٩٧٥٨٦٣٤ ت.ت.م

حصین حاسب سپاهان
به حسابدار شدن
علاقمندید؟
می خواهید در ٣ ماه
تجربه ٣ سال را کسب کنید؟
یه کار پردرآمد می خواهید؟
مدارک بین المللی نیاز دارید؟
فقط با ما تماس بگیرید
٢٠٣٢ ٦٦١ ٣ - ٠٣١
ت.ت.ا.م

حسابدار خانم
با حقوق و مزایای عالی
جهت کار در شرکت نیازمندیم
٣١ و ٣٣٨٦٧١٢١

حسابدار خانم آشنا به
امور مالیاتی ، دارایی
دفترنویسی - امام خمینی
٣٣٦٨٧٦٧٩-٠٩٠٣٢٠٩٧٧٥٥

پذیرش کارورز حسابداری
کار مالیاتی شغلی پردرآمد
با دریافت شهریه
٢٦٦٧ ٤٣٦ ٠٩١٣

حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار پارسیان
(خ جابر انصاری )
٢١٧١ ٤٤٢ ٣ ت.ت.م

استخدام حسابدار آقا
با سابقه کار
+ بیمه و حقوق مکفی
٣٣٣٣٠٦٤٤

نیازمند کارشناس حسابداری
با ٥ سال سابقه کار مسلط
به حسابداری پیمانکاری
٣٦٦١٤٠٦٠

خانم مسلط به
نرم افزار پارسیان ، شهرک
صنعتی جی٨٨١٩٣٢٨١-٠٢١
٠٩١٢٢٠٢٩١٩٩ ت.ت.م

صنایع غذایی مغید
حسابدار (ترجیحا آقا)
محدوده پروین
٠٩٠٢٣٢٥١٧٦٦

حسابدار آقا ، تمام وقت
لیسانس حسابداری
٣٦٦٦٠٩٧٩
٣٦٦٦٠٣٤٢

معرفی بکارپس ازآموزش
با فراگیری حسابداری کاربردی
درآموزشگاه امین مشاور
دریکی ازآژانسهای مسافرتی
به عنوان حسابدارمشغول کارشوید
ویژه خواهران ،همراه با مدرک
فنی حرفه ای - ت.ت.ا.م
٠٩٣٧٨٠٥٨٠٨٥
٣٢٢٩٩٢٢٤

حسابدار آقا جوان
تمام وقت - آشنا به انبارداری
حسابداری - باسابقه کار
(م کهندژ)٠٩١٣٩٧٤٨٠٤٢

یک واحد صنعتی معتبر
در شهرک صنعتی سجزی
به تعدادی حسابدار مجرب
با سابقه کاری نیازمند است
ارسال رزومه به ایمیل:
job.acc.esf@gmail.com
یا فکس : ٤٦٤١٢١٦٦
تا تاریخ ٩٥/٩/٢٠

استخدام حسابدار آقا
با سابقه کار + بیمه و حقوق
مکفی - ٣٣٣٣٠٦٤٤
٢١٠٨ ٩١٧ ٠٩١٣

یک حسابدار خانم
نیازمندیم
٠٩١٣٣٢٩١١١٣
٣٣٣٨٠٣٧٠ ت.ت.م

استخدام حسابدار مسلط
به نرم افزار پارسیان ، بصورت
پاره وقت ، تماس : ٩ الی ١٦
٣٦٦٧٢٢٩١

یک شرکت معدنی
جهت تکمیل کادر حسابداری
خود در اصفهان نیاز به افراد
با سابقه کار مناسب دارد
متقاضیان رزومه خود را به
شماره فکس
٣٥٣١٥٥٩٨-٠٣١
ارسال نمایند

یک نفر حسابدار خانم
با سابقه کاری نیازمندیم
تماس : ٩ الی ١٣
٣٦٢٦٢٧٤٦-٠٩٣٦١٥٢٣٢٤٩

استخدام حسابدار
خ جی - نبش خ خواجه عمید
ساختمان عمران ط اول واحد ١٧
٠٩١٣٦٠١٠٠٣٥-٣٢٣٠٥١٣١

حسابدارحرفه ای خانم
با روابط عمومی بالا
جهت چاپخانه - با تمام مزایا
٣-٣٢٣٥٨٩٥٢-٠٩١٣٧٩٠٠٠١٨

آقا جهت حسابداری
و آشنا به امور مالیاتی ، محدوده
جابرانصاری ، تماس ١٣الی١٧
٠٩١٣٠٢٥٠٤٠١

حسابدار با حداقل ٣ سال
سابقه کار ، ساعت کار : ٨/٣٠
الی ١٦/٣٠ - خ امام خمینی
٠٩١٣٨٠٣٨٨٧٨-٣٣٦٨٦٩٢٦

کارمند حسابدار
هر روز از ساعت ٩ الی ١٤
٠٩١٣٣١٩٥٠٠٠

حسابدار خانم
با ٣ سال سابقه
آشنا به امور مالیاتی
٣٢٣٢٧١٨٧ ت.ت.م

حسابدار آقا حداقل ٣ سال
سابقه کار،جهت شرکت تولیدی
ارسال رزومه estekhdam_95
yahoo.com@

معرفی بکارپس ازآموزش
با فراگیری حسابداری
کاربردی درآموزشگاه
(امین مشاور)
دریکی ازآژانسهای مسافرتی
به عنوان حسابدارمشغول کارشوید
(ویژه خواهران) همراه با
مدرک فنی حرفه ای ت.ت.ا.م
٠٩٣٧٨٠٥٨٠٨٥-٣٢٢٩٩٢٢٤

استخدام حسابدار خانم
با سابقه کار - جهت کار
در ناحیه صنعتی سروش
٣٨٥٥٢٧٨٥-٠٩١٣٩٠٥٥٤١٣

حسابدارخانم
با ٣ سال سابقه
آشنا به امورمالیاتی
٨-٣٢٣٢٧١٨٧

//Analytics Code